WELKOM BIJ BIJBELS PANORAMA

Informatie site voor Bijbelstudie

Het doel van deze site is d.m.v bijbelstudie-materiaal Bijbelse Waarheid weer onder de aandacht van christenen te brengen. Met de kennis van de Bijbel is het binnen het christendom helaas slecht gesteld.

Weet u het antwoord op bijvoorbeeld deze, voor een christen toch wel belangrijke punten?

  • Waarom doet God niets aan alle ellende in de wereld?
  • Wie was en is de Heere Jezus Christus?
  • Wat doet de Heere Jezus Christus vandaag de dag?

Heeft u een duidelijk en uit de Bijbel aantoonbaar antwoord op deze vragen? Helaas zijn dit vraagstukken die door de gemiddelde christen niet meer beantwoord kunnen worden.

Zijn dit dan zulke moeilijke vragen?

Is Gods plan en werk niet te begrijpen? Vele onwetende gelovigen geven vaak als weerwoord: “Je kunt God niet begrijpen” , “Gods plannen zijn ondoorgrondelijk” en men beroept zich op Bijbelteksten zoals:

“O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!” Rom. 11:33

“De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet” Deut.029:29

Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat deze verborgenheid nu, sinds de opstanding van Christus, aan gelovigen geopenbaard wordt. Deze “verborgene dingen” worden ons vanuit de Schrift geopenbaard, indien wij horen naar Zijn Woord zullen wij deze dingen verstaan. Het is juist de wil van God zoals beschreven staat in Kolossenzen:

“Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid” Kol.1:27.

Bent u bereid te luisteren naar Zijn Woord en nieuwsgierig wat Zijn plannen zijn?

Ga dan nu op onderzoek uit en lees de voorwaarden!


Voor de gelovige is Bijbelstudie noodzakelijk!

Niet om ons hoofd te vullen met theorieën en wetenswaardigheden, maar om ons hárt te vullen met het Levende Woord, opdat op ons van toepassing zou zijn:

“Ál wat gij doet, doet dat van hárte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.” Kol. 3:23

 

Het leven van een christen is .. geloven tegen de schijnbare feiten in.

Hij hoopt op de goedheid Gods .. en ziet in de wereld slechts het boze.

Gelooft dat hij heilig is .. en vindt in zichzelf slechts zonde.

Hij weet, dat hij het eeuwige leven heeft .. en voelt in zichzelf slechts de dood.

Maar Christus spreekt juist diegenen zalig, die niet zien .. en toch geloven.

Prof. F. Bettex in "Symboliek der Schepping," 1897.

Opname der Gemeente en de grote verdrukking

De gelovigen die leven en geleefd hebben in de 5e bedeling (tussen Zijn opstanding en het begin van de 70e week van Daniël) hebben een uitzonderlijke positie in het heilsplan van God. En zij vormen het “loon” van de Heere Jezus Christus en zijn daardoor bestemd voor de hemel.

Voor de aanvang van de 70e week van Daniël , ook wel de “grote verdrukking” genoemd, zal deze Gemeente van Christus opgenomen worden in de hemel.

“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden” 1 Kor. 15:51

“15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.” 1 Thess. 4:15-17

 

Niets te zien!

Stelt u zich eens voor dat allen die in Christus zijn, dat zijn er hopelijk miljoenen, zomaar ineens van de aardbodem verdwenen zullen zijn.

Opname der Gemeente en de grote verdrukking

 


 

Bijbelstudie lezingen mp3

BIJBELSTUDIES OP MP3 – DOOR AB KLEIN HANEVELD

Losse onderwerpen  –  Bijbelboeken/brieven  –  Series  –  Colleges

 


 

 

Scan voor weergave op mobiel.

Scan QR code voor bijbelspanorama.nl op mobiel.

 

https://www.bijbelstudie.nl/