1. A506 Apartheid Ab Klein Haneveld 01:09:34

Veel oudtestamentische uitspraken krijgen in het Nieuwe Testament een nieuwe geestelijke dimensie. Zoals Israël verlost werd uit Egypte, is de Gemeente uit de duisternis van de wereld naar het licht gebracht. Veel onder het Oude Verbond – en in de toekomst weer! – op Israël betrekking hebbende teksten, worden in de brieven van Paulus toegepast op de Gemeente, die – als collectief – Gods tempel is en als ‘eersteling’ deel kreeg aan oudtestamentische beloften. Het is de bedoeling dat individuele gelovigen zich niet aan die realiteit onttrekken, wat destijds in Korinthe blijkbaar toch gebeurde; men leefde er vleselijk, naar wereldse wijsheid. Zoals Israël destijds geen buit mee mocht nemen van de verslagen heidense volken, zouden christenen zich niet moeten laten besmetten door werelds, vleselijk denken. Helaas zijn er onder hen ‘oneervolle vaten’ die dat wel doen en aldus een juk met ongelovigen delen. Maar leven uit geloof impliceert buiten de legerplaats vertoeven en daar smaadheid dragen. Omdat licht geen gemeenschap kan hebben met duisternis.”

“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/