1. A663 Oud nieuws Ab Klein Haneveld 01:18:59

Altijd is het licht des levens er geweest, maar onder het Oude Verbond was dat nog niet zichtbaar. Daarom moet het Oude Testament worden gelezen in het licht van het Nieuwe, waarvan de waarheid al vast ligt op de eerste bladzijde van de Bijbel. De boodschap was ooit niet voor mensen openbaar, maar is geenszins veranderd. Altijd werd gezegd dat de Zelf ook onveranderlijke God uit de oude schepping  een nieuwe zou maken. Van die realiteit heeft Jezus, Wiens kruisiging al in het Oude Testament werd aangekondigd, de bedekking weggenomen. Ook nu gaat het nog steeds om het Woord van God, dat er van den beginne was en waarin Hij Zijn eeuwige plan – ook wat de toekomst betreft – aangeeft. Centraal in dat plan staat Jezus Christus, Die de zonden van de mensheid droeg aan het kruis en nu, in heerlijkheid opgewekt, leeft voor God. Aan Hem toegevoegd mogen ook gelovigen in het nieuwe leven wandelen, heel het principe van zonde achter zich latend. Dat geloof valt niet onder religie, die zegt dat de mens iets moet doen om van zijn schuldgevoel af te komen. De relatie van gelovigen met de Vader loopt via de ene Middelaar: de mens Jezus Christus. Hij is de enige Weg om te wandelen als kinderen van God en niet langer bij de dwalende schapen in diepe duisternis te horen, bij een wereld waarover Zijn eeuwige Woord binnenkort een oordeel zal brengen.

“We hebben het profetisch woord dat zeer vast is.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/