Bijbelstudie Brochures


Brochure Bijbels-Panorama - Bijbels Panorama

BIJBELS PANORAMA

Om de Bijbelstudies te ondersteunen zijn er door ons een aantal Bijbelse schema’s opgesteld. De oorspronkelijke schema’s uit 1996 zijn door ons in een nieuw jasje gestoken en opnieuw uitgebracht in een brochure. De schema’s zijn voorzien van commentaar en veel tekstverwijzingen. Deze brochure kan erg behulpzaam zijn bij het bestuderen van de Heilige Schrift en het vasthouden van de “rode draad” van diverse Bijbelse onderwerpen.


HET SPREKEN IN TALEN EN TONGEN

Groot was mijn verbazing toen ik na mijn bekering tot Jezus Christus moest vaststellen dat ogenschijnlijk ernstige mensen, geestelijk en toegewijd, mensen die zich door de Geest van God tot het heil van zielen inzetten, al hun stekels opzetten zodra men met hen sprak over geestelijke gaven en in ‘t bijzonder over het spreken in talen. Tot mijn droefenis hoorde ik hen soms met minachting spreken over het werk dat God nochtans deed bij hen die zij met ironie “de dwepers van de overkant” noemden. Uit de hoogte hakten zij hen neer met zwaar klinkende slagzinnen, die ik al even verwaand als hol achtte, zoals: “De gave van spreken in talen bestaat niet meer” of: “Die gave was slechts nuttig voor de apostolische periode”. Hun overtuiging maakte meer indruk op mij dan de gebruikte argumenten, want eerlijk, ik hoorde hen hun standpunt niet verdedigen aan de hand van Bijbelse gegevens. ….

 


Wedergeboorte-1-de-weg-er-naar-toe. - Bijbels Panorama

WEDERGEBOORTE: 1 – DE WEG ER NAAR TOE

In de prediking van het Evangelie van Jezus Christus worden vele Bijbelse uitdrukkingen gebruikt, die alle te maken hebben met de manier waarop een sterfelijke zondaar eeuwig leven kan ontvangen. Er wordt gesproken over bekering, verzoening, geloof, genade, rechtvaardigmaking, verlossing en bevrijding. Een woord, dat slechts zelden gebruikt wordt, maar toch zo ontzettend belangrijk is, omdat het in essentie aangeeft, waar het eigenlijk allemaal om gaat, is “wedergeboorte”. We willen ons daarom bezighouden met wat de Bijbel onder wedergeboorte verstaat. 


Wedergeboorte-2-het-nieuwe-leven - Bijbels Panorama

WEDERGEBOORTE 2 – HET NIEUWE LEVEN

De natuurlijke mens is door zijn geboorte uit Adam een zondaar, en daarom ongeschikt voor het koninkrijk Gods. (1 Kor. 15 : 50). Wat nodig is, is dat de zondaar in ieder geval verlost wordt van zijn oorspronkelijke afstamming en opnieuw verwekt of geboren wordt, waardoor hij een nieuwe natuur ontvangt. Deze verlossing van de oude natuur is voor ons, die geloven in het verzoenend sterven van de Here Jezus een heerlijk feit, omdat wij weten, dat “onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde…. ” (Rom. 6 : 6). Deze voor God gestorven zondaar ontvangt echter tevens met Christus nieuw leven, omdat de opstanding van Christus, evenals Zijn sterven, in onze plaats was. Zijn opstanding is daarom ook onze opstanding. 


Wedergeboorte 3 - de hoop van Israël - Bijbels Panorama

WEDERGEBOORTE 3 – DE HOOP VAN ISRAËL

In het beroemde nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus doet de laatste een wet zeer markante uitspraak. Nadat Hij tot driemaal toe gesproken heeftover de wedergeboorte als noodzaak om het Koninkrijk Gods te zien of in te gaan,verwijt hij Nicodemus, dat deze niet bekend is met het begrip “wedergeboorte”: “Zijt gij de (niet een” maar de) leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?” Joh.3: 10. 


Wedergeboorte 4 - de hoop der schepping 2. - Bijbels Panorama

WEDERGEBOORTE 4 – DE HOOP DER SCHEPPING

De eerste bladzijden van de Bijbel, overbekend als zij zijn, vertellen ons over de wijze waarop de wereld zoals wij die kennen tot stand gekomen is. En direct worden we geconfronteerd met de meest gecompliceerde problemen. We lezen hoe de wereld van kwaad tot erger vervalt. Hoe zij, verre van te evolueren, juist degenereert. Maar tegen elke menselijke verwachting in kent de Schrift een “happy end”! We lezen daar immers over het tot stand komen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ter vervanging van de oude hemel en aarde, die voor eeuwig zijn weggedaan. De oude schepping blijkt op het laatste ogenblik vervangen te worden door een nieuwe. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont!


Welk een Heiland - Bijbels Panorama

WELK EEN HEILAND!

God heeft altijd veel liefde voor de mensheid gehad. Hoewel de mensen hebben gezondigd en zich van Hem hebben teruggetrokken, heeft God toch in Zijn liefde gezorgd voor een ‘uitweg’ voor zondaren en ‘een weg tot verzoening’ met Hem. En dit plan tot verzoening en verlossing is het hoofdthema van de Bijbel. De reden, waarom God ons dit Boek gegeven heeft, is: ons met dit heerlijke verlossingsplan bekend te maken. 


De rijkdom Zijner genade - Bijbels Panorama

DE RIJKDOM ZIJNER GENADE

Genade is de onbegrijpelijke en onverdiende gunst van God. Genade betekent, dat God Zelf de verantwoordelijkheid van de schuldige mens op Zich neemt. Genade wordt om niet aangeboden aan hen ,die “dood waren in de misdaden en in de zonden”, die “wandelden naar de eeuw dezer wereld, naar de overste de macht der lucht” en die van nature “kinderen des toorns” waren. Het wordt aangeboden door de Here Jezus. Genade is “Gods grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden” en waardoor Hij ons “heeft levend gemaakt met Christus en ons mede gezet heeft in de hemel in Christus Jezus.” 


De Bruidegom en de Bruid - Bijbels Panorama

DE BRUIDEGOM EN DE BRUID

Over de vraag : Wie is de de “Bruid van Christus”. Is dit de Gemeente of behoort deze titel aan het gelovig overblijfsel van Israël? Deze vraag is de aanleiding tot de studie, die op de volgende bladzijden is weergegeven. Het is met enige aarzeling, dat ik mij ertoe gezet heb, om een studie over dit onderwerp op schrift te stellen. Niet omdat de uitkomst ervan zo onzeker is, maar omdat de praktijk leert, dat er op dit onderwerp eigenlijk een soort taboe rust. 


Behouden Wat nu - Bijbels Panorama

BEHOUDEN! WAT NU?

God biedt ons Jezus niet alleen aan als Zondendrager en als Bevrijder van de macht der zonde, maar ook als onze Here en Koning. Wij lezen In de Handelingen 2 : 36: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus. Die gij gekruisigd hebt’. Jezus aannemen betekent Hem als Goddelijke Meester erkennen, aan Wie wij ons met geheel ons hart en leven onderwerpen. Wiens onbeperkte heerschappij over ons leven wij met vreugde aanvaarden, zodat het nu voortaan niet meer de vraag is: Wat zal ik graag willen doen? – maar de vraag is nu slechts: Wat wil Hij dat ik doen zal? 


De dynasty vam Adam - Bijbels Panorama

DE DYNASTIE VAN ADAM
DE GESLACHTSREGISTERS VAN DE ZOON DES MENSEN

Wanneer we een systematische studie maken van de persoon en het leven van de Heere Jezus, krijgen we direct bij de aanvang te maken met het fenomeen, dat er niet zoiets als een biografie van de Heere Jezus bestaat! Wat we in de Bijbel vinden is geen enkelvoudig chronologisch verslag van zijn leven vanaf de aankondiging van zijn geboorte tot en met zijn Hemelvaart. Wat we vinden zijn de vier “Evangeliën”, die onderling aanmerkelijk van elkaar verschillen. Niet dat deze verschillen tegenstrijdigheden zouden zijn! Verre van dat, de gelovige weet immers, dat de vier Evangeliën in wezen één en dezelfde schrijver hebben. Waar alle vier door de geest van God zijn voortgebracht is het onmogelijk, dat er tegenstrijdigheden zouden voorkomen. 


Levend water voor dorstige zielen - Bijbels Panorama

LEVEND WATER VOOR DORSTIGE ZIELEN

Het is een voorrecht voor iedere gelovige het levende water verder te mogen brengen voor zover God hem de gelegenheid daartoe geeft. Laten wij nu een ogenblik nadenken over wat het betekent, een kanaal van zegen voor anderen te zijn. Stel u voor, dat u genezen bent van een gevaarlijke ziekte en u weet zeker, dat het middel, dat u hebt gebruikt, onfeilbaar is. Zou u dan niet graag dit medicijn overal bekend willen maken? Natuurlijk zou u er niet over kunnen zwijgen. Evenzo willen wij graag overal bekend maken, dat er stromen van zegen zullen vloeien uit het hart van een ieder, die gelooft in de Here Jezus. 


Christus in u, de hoop der heerlijkheid - Bijbels Panorama

CHRISTUS IN U, DE HOOP DER HEERLIJKHEID

Paulus stelt nadrukkelijk vast, dat ‘God het is die in ons werkt, beide, zowel het willen als het werken, naar Zijn wel behagen’ Fil.2:13. Onze verantwoordelijkheid in deze is geen andere dan te geloven, dat Hij bij machte is het ‘willen’ en het ‘werken’ in ons te richten en te besturen; en om te luisteren naar Zijn stem. Met het oog op deze verantwoordelijkheid zouden wij elke gelovige. op het hart willen binden zijn ‘werken’ te toetsen aan het Woord en in het gebed, om zeker te zijn, dat het werkelijk de ‘goede werken zijn, die God te voren bereid heeft opdat gij daarin zoudt wandelen’. Efeze 2:10 


Wat is de Gemeente, wat is ze niet - Bijbels Panorama

WAT IS DE GEMEENTE, WAT IS ZE NIET?

Aan niets heeft de Gemeente van Jezus Christus in onze dagen meer behoefte dan dat in haar de grondwaarheden van de Christelijke hoop weer levend en zichtbaar worden. Wij moeten helaas de klacht uitspreken, die eigenlijk ook een aanklacht is, dat de Kerk van Christus deze grondwaarheden met hun wonderbare perspectieven voor de eindtijd verduisterd heeft ten gunste van een ontwikkelingsleer over wereldverbetering en maatschappijvernieuwing, die echter noch Bijbels gegrond noch door de loop der geschiedenis gerechtvaardigd is. De zelfbezinning van de Gemeente moet beginnen met de terugkeer tot het fundament van de Schrift en tot de verwachting van de Christelijke hoop. 


Het herstel van Israël - Bijbels Panorama

HET HERSTEL VAN ISRAËL

EEN STUDIE IN ZACHARIA 14 EN DEUTERONOMIUM 30

Dit is een heel bekende profetie. Het is een bekende waarheid, dat de Heer Jezus ooit terug zal keren uit de hemel. Hij zal Zijn voeten dan letterlijk en zichtbaar zetten op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten (vs 4). Het staat onomstotelijk vast, dat dat gaat gebeuren. Toch zijn er heel wat christenen, die deze profetie helemaal niet kennen. Als ze deze profetie ooit al eens gehoord hebben, geloven ze hem dikwijls niet. Men zegt dan: “Dat moet u geestelijk zien.” Dan zeg ik: “Goed, verklaar het mij dan. Wat betekent het dan geestelijk”? Men is dan snel uitgepraat, want dit is geestelijk niet te verklaren. 


Brood en Beker - Bijbels Panorama

BROOD EN BEKER

EEN STUDIE IN ZACHARIA 14 EN DEUTERONOMIUM 30

Studie over wat gewoonlijk het “Avondmaal” genoemd wordt. De Bijbel spreekt over “brood & beker” waarin niet het sterven maar het Leven van Christus centraal staat.


Gods Programma - Bijbels Panorama

GODS PROGRAMMA

EEN STUDIE IN ZACHARIA 14 EN DEUTERONOMIUM 30

Brochure over de het totale Heilsplan van God. Dit Heilsplan is onder te verdelen in 7 bedelingen. In “Gods Programma” worden deze 7 bedelingen toegelicht. Door Ab Klein Haneveld


WET OF GENADE

Bewerkte brochure van K. Rozendal, deze is herdrukt in de NBC circulaire van november 1999. Brochure over de verschillende aspecten van de Wet en de Genade. O.a. het doel van de Wet, Christus het einde der Wet, vrij van de wet, Rechtvaardigheid zonder de Wet. 


LEVENBRENGEND WOORD

Studie over het Woord dat Vlees geworden is. En over het Leven dat dit Woord voortbrengt. Deze brochure is uitgewerkt naar aanleiding van de Bijbelstudie “Het Levenbrengend Woord” van het NBC.
Hier Online te beluisteren onder (eventueel ook verkrijgbaar op cd of mp3.)

Romeinen 10:11-17 handelt over de positie van Israël, dat wij hebben leren kennen als het volk van God. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus over Israël. Hij zegt dat, hoewel er voor Israël een speciale toekomst is weggelegd, dat geen enkele consequentie heeft voor welke Israëliet dan ook. Als er voor het volk een speciale toekomst is weggelegd, dan betekent dit niet dat er een speciale toekomst is weggelegd voor een ieder die ooit maar deel heeft uitgemaakt van dat volk…..


DE ANTICHRIST IS ONDER ONS

Systematische bijbelstudie met als onderwerp de antichrist. Het feit dat de antichrist zich reeds kenbaar maakt, is niets bijzonders of iets om bang voor te zijn. Volgens de Schrift hebben wij als gelovigen sinds de dood en opstanding van Christus niet te strijden tegen vlees en bloed (de mens), maar tegen “geestelijke boosheden in de lucht” (de duivel en zijn engelen). 


 

Bijbels Panorama –  bijbelstudie brochures met inhoud!

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/