WELKOM BIJ BIJBELS PANORAMA
Bijbelstudie Informatie

Bijbelstudie is voor de gelovige noodzakelijk! Begrijpt u wat u leest?

Het doel van deze site is door middel van bijbelstudies mensen, in het bijzonder christenen, met de Waarheid, Gods Woord, in aanraking brengen.

Door bijbelstudie blijkt dat Gods werk in wezen niet soteriologisch is maar theocentrisch; niet in de eerste plaats gericht op de verlossing van de (een) mens, maar op de heerlijkheid van de Naam Gods!

God zelf staat in de Bijbel centraal! Níet wij mensen met al onze beslommeringen.

Het gaat het er om wie Híj is, wat Híj deed en wat Híj doet en doen zal! 

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Romeinen 11:36

God openbaart zich in Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom kun je ook zeggen dat  de Bijbel Christocentrisch is en Christus centraal staat.

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft. Hebr 1:1-4

Bijbelstudies worden aangeboden door middel van  bijbelstudie lezingen (mp3),  schriftelijke bijbelstudies, bijbelspanorama overzicht schema’s, brochures en enkele  video’s van bijbelstudie-lezingen.

Met de kennis van de Bijbel is het binnen het christendom helaas slecht gesteld.

Weet u het antwoord op bijvoorbeeld deze, voor een christen toch wel belangrijke punten?

  • Waarom doet God niets aan alle ellende in de wereld?
  • Wie was en is de Heere Jezus Christus?
  • Wat doet de Heere Jezus Christus vandaag de dag?

Heeft u een duidelijk en uit de Bijbel aantoonbaar antwoord op deze vragen? Helaas zijn dit vraagstukken die door de gemiddelde christen niet meer beantwoord kunnen worden.

Zijn dit dan zulke moeilijke bijbelstudie vragen?

Is Gods plan en werk niet te begrijpen? Vele onwetende gelovigen geven vaak als weerwoord: “Je kunt God niet begrijpen” , “Gods plannen zijn ondoorgrondelijk” en men beroept zich op Bijbelteksten zoals:

“O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!” Rom. 11:33

“De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet” Deut.029:29

Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat deze verborgenheid nu, sinds de opstanding van Christus, aan gelovigen geopenbaard wordt. Deze “verborgene dingen” worden ons vanuit de Schrift geopenbaard, indien wij horen naar Zijn Woord zullen wij deze dingen verstaan. Het is juist de wil van God zoals beschreven staat in Kolossenzen:

“Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid” Kol.1:27.

Bent u bereid te luisteren naar Zijn Woord en nieuwsgierig wat Zijn plannen zijn?

Ga dan nu op onderzoek uit en lees de voorwaarden!


Voor de gelovige is Bijbelstudie noodzakelijk!

Niet om ons hoofd te vullen met theorieën en wetenswaardigheden, maar om ons hárt te vullen met het Levende Woord, opdat op ons van toepassing zou zijn:

“Ál wat gij doet, doet dat van hárte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.” Kol. 3:23

Het leven van een christen is - geloven tegen de schijnbare feiten in.

Hij hoopt op de goedheid Gods - en ziet in de wereld slechts het boze.

Gelooft dat hij heilig is - en vindt in zichzelf slechts zonde.

Hij weet, dat hij het eeuwige leven heeft - en voelt in zichzelf slechts de dood.

Maar Christus spreekt juist diegenen zalig, die niet zien - en toch geloven.

Prof. F. Bettex in "Symboliek der Schepping," 1897.

 

Bijbelstudies op MP3 - BP_Site_01 - Bijbels Panorama

BIJBELSTUDIE LEZINGEN OP MP3 – DOOR AB KLEIN HANEVELD

Losse onderwerpen  –  Bijbelboeken/brieven  –  Series  –  CollegesScan voor weergave op mobiel.

Scan QR code voor bijbelspanorama.nl op mobiel.

 

 

IDEAL

Ondersteunig

https://www.bijbelspanorama.nl/bijbelstudie/audio/

https://www.bijbelstudie.nl/