WELKOM BIJ BIJBELS PANORAMA
INFORMATIESITE VOOR BIJBELSTUDIE!

Het doel van deze site is Bijbelse Waarheid weer onder de aandacht van christenen te brengen.

Met de kennis van de Bijbel is het binnen het Christendom helaas slecht gesteld.

Weet u het antwoord op bijvoorbeeld deze, voor een christen toch wel belangrijke punten?

  • Waarom doet God niets aan alle ellende in de wereld?
  • Wie was en is de Heere Jezus Christus?
  • Wat doet de Heere Jezus Christus vandaag de dag?

Heeft u een duidelijk en uit de Bijbel aantoonbaar antwoord op deze vragen? Helaas zijn dit vraagstukken die door de gemiddelde christen niet meer beantwoord kunnen worden.

Zijn dit dan zulke moeilijke vragen? Is Gods plan en werk niet te begrijpen? Vele onwetende gelovigen geven vaak als weerwoord: “Je kunt God niet begrijpen” , “Gods plannen zijn ondoorgrondelijk” en men beroept zich op Bijbelteksten zoals:

“O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!” Rom. 11:33

“De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet” Deut.029:29

Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat deze verborgenheid nu, sinds de opstanding van Christus, aan gelovigen geopenbaard wordt. Deze “verborgene dingen” worden ons vanuit de Schrift geopenbaard, indien wij horen naar Zijn Woord zullen wij deze dingen verstaan. Het is juist de wil van God zoals beschreven staat in Kolossenzen:

“Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid” Kol.1:27.

Bent u bereid te luisteren naar Zijn Woord en nieuwsgierig wat Zijn plannen zijn?

Ga dan nu op onderzoek uit en lees de voorwaarden!


Voor de gelovige is Bijbelstudie noodzakelijk!

Niet om ons hoofd te vullen met theorieën en wetenswaardigheden, maar om ons hárt te vullen met het Levende Woord, opdat op ons van toepassing zou zijn:

“Ál wat gij doet, doet dat van hárte als den Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.” Kol. 3:23Scan QR code voor bijbelspanorama.nl op mobiel.