1. A518 De Hogepriester en de vaste spijs Ab Klein Haneveld 01:19:36

Zoals Mozes Israel leidde en uit Egypte naar Kanaan bracht, heeft Christus de Gemeente uit de wereld naar een positie in de hemel gebracht. Daar is Hij haar Hoofd en – naar analogie van Aaron – Hogepriester. Zulke aardse en hemelse parallellen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond vormen de essentie van de brief aan de Hebreen. Sprak God in Oude Testament langdurig via profeten, nu doet Hij dat door de opgestane Zoon, die verantwoordelijk is voor het Woord en dat in de harten van eveneens tot priesterschap geroepen gelovigen legt. Het is Zijn bedoeling dat zij zich laten onderwijzen in de ’tegenwoordige waarheid’, zich bewust zijn van hun hemels burgerschap en zichzelf in die positie aan Hem ten offer stellen. Alleen op grond van Christus’ functioneren als Hogepriester kunnen ook gelovigen hun priesterlijke taak uitoefenen. Hij reinigt hen om Hem te dienen. Zoals Aarons zonen volgens de Schrift werden gereinigd voor het priesterambt.

“Hij is van God genaamd Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/