1. A535 Heel de raad Gods Ab Klein Haneveld 01:16:32

De Gemeente heeft de opdracht onbeperkt het Evangelie te brengen aan alle mensen. Dat is iets anders dan proberen zichtbaar Gods Koninkrijk op aarde te vestigen, waarmee men al in de eerste eeuwen van het christendom begon en wat vervolgens nog nooit is gelukt. De bediening van de gelovige is Christus, Wiens rijk nog is verborgen, te dienen door de volledige ‘raad Gods’ door te geven. Daarin staat Christus centraal. Over Hem spreekt héél de Schrift. Die boodschap wordt vaak bedekt door allerlei kerkelijke regelgeving, die in feite ontaardt in horizontalisme en veelal haaks staat op de realiteit dat de Heer Zélf Zijn Gemeente bouwt. Daarvoor gebruikt hij individuele gelovigen, eerstelingen op weg naar de erfenis, in plaats van instituties. Evangelieprediking is zowel een blijde als een harde tijding. Zij stelt mensen voor een keuze. Alle leringen die daarvan afleiden zijn wezensvreemd aan de raad Gods.

“Opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, die u uit de duisternis geroepen heeft.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/