1. A540 Alle beloften vervuld Ab Klein Haneveld 01:12:18

Het werk van de Heere Jezus was al vanaf het begin voorzegd in Gods Woord en gebaseerd op Zijn identiteit. Hij was van Koninklijke afkomst, als Telg uit het geslacht van David, maar ook een nazaat van Adam en Abraham. Aan ieder van hen was Hij trouwens beloofd. In het Nieuwe Testament wordt de Heer geïntroduceerd als het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De beloften over Hem aan Adam, Abraham en David waren in feite verbonden. Zij betroffen het Koningschap en Zijn status als Zoon van Adam, c.q. Zoon des Mensen. Pas bij Zijn opstanding werd Hij daarnaast Beelddrager Gods. Door die levende, opgestane Christus kregen gelovigen nieuw leven. Psalm 8 is in feite een profetische profielschets van de Messias, die Diens tijdgenoten eigenlijk hadden moeten herkennen. Hij kwam om alle door de eeuwen heen gedane beloften te vervullen en daarmee Gods plan uit te werken. Alleen in en door Hem hebben gelovigen alle bij de beloofde Messias behorende zegeningen ontvangen. Als mede-erfgenamen met de Erfgenaam.

“Zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja en amen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/