1. A585 Wonderen als tekenen Ab Klein Haneveld 01:19:54

Hoewel wonderen nog best kunnen voorkomen, is deze bedeling er niet op gericht die publiekelijk te laten geschieden. De zichtbare wonderen tijdens Jezus bediening op aarde waren, evenals trouwens die in het Oude Testament, profetische tekenen van wat in verborgenheid nog zou komen. Doven en blinden zouden respectievelijk geestelijk horen en zien wat voor de wereld onzichtbaar en van een hogere orde is. Door de Heere Jezus verrichte wonderen hadden niet primair op zichzelf eeuwigheidswaarde (degenen die werden genezen, stierven later toch), maar verwezen symbolisch naar wat God doet in deze tijd. De vervulling van de tekenen is voor de Gemeente ingegaan. Daarover spreken ook de nieuwtestamentische brieven, waarin over lichamelijke genezingen bijvoorbeeld niet meer wordt gesproken en is te lezen dat Timótheüs maagpijn had. Omdat alles wat gelovigen moeten weten nu is geschreven, zijn tekenen om hen daarheen te verwijzen niet meer nodig. Met degenen die alléén het wonder om het wonder wilden zien, had de Heer niet zoveel op.

“Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/