1. A630 Gedenkt uw voorgangeren Ab Klein Haneveld 01:27:16

Niet gemeenteleden stellen volgens de Schrift voorgangers aan, maar de Heilige Geest. Van de ‘kudde’ wordt alleen instemming gevraagd, de erkenning dat herders dat ambt be-kleden. Hun taak is Gods Woord te onderwijzen, trouw te zijn aan Hem en dienstbaar aan de gemeente. Hun voorbeeld is de Heere Jezus zelf, de Opperherder, die trouw was aan Wie Hem aanstelde als Hoofd. Hem volgend mogen ook zij functioneren tot opbouw van de gemeente. Dat wil zeggen: Voorgaan in luisteren naar wat de Heer wil openbaren. Dat vergt onderwerping aan dat gelovigen voorgehouden Woord. Degenen die onderwijzen moeten volgens de Bijbel ook door de gelovigen in materiële zin worden onderhouden, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over levensonderhoud. Als voorgangers zuchten, is de oorzaak daarvan dat veel gelovigen in de praktijk niet verder komen. Dat is geenszins tot nut van de gemeente.

“De kudde, over dewelke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft.”

 

Bijbelstudie mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/