1. C311 01 Jozef&Zn Ab Klein Haneveld 01:25:06
  2. C311 02 Jozef&Zn Ab Klein Haneveld 01:13:51
  3. C311 03 Jozef&Zn Ab Klein Haneveld 01:35:38

“De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag; Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands! ….. Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als Manasse! ” Aldus Gen.48:15-20. Zomaar enkele zinnen uit de profetieën over beide zonen van Jozef, die de grootste stammen van Israel zouden worden, en ook de naam van Israël zouden erven. De profetieën zijn groots, maar wat kwam er in de geschiedenis van terecht? Werden zij vervuld in oudtestamentische tijd? Of in nieuwtestamentische tijd? Of zullen zij nog ooit of nooit vervuld worden? Ziedaar zeer grote vragen die wellicht niet in verband staan met uw persoonlijke leven, maar wel met de aard en betrouwbaarheid van God en Zijn Woord.

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/