1. C245 01 Een uitverkoren volk Ab Klein Haneveld 01:10:10
  2. C245 02 Een uitverkoren volk Ab Klein Haneveld 01:01:19
  3. C245 03 Een uitverkoren volk Ab Klein Haneveld 01:01:37

Zowel in Oude als Nieuwe Testament vindt men een uitverkoren volk. Wie Mozes volgden naar het beloofde land vormden het ‘Israël Gods’, maar van de opdracht Zijn Woord te verkondigen kwam niets terecht. Het eerstgeboorterecht ging naar een ander volk: de door geloof in Christus uitverkoren Gemeente, verordineerd tot zoonschap. Een koninklijk en priesterlijk geslacht, zoals Israël had moeten zijn, Gods Woord verkondigend. Van Israël werd gehoorzaamheid aan – dus geloof in – dat Woord verwacht. Het voldeed daar niet aan. De voorwaarde geldt nu evenzeer voor de Gemeente. Wie daartoe behoren zijn weliswaar vrij gemaakt, maar in Gods huis vast gemetseld aan hun Hoofd en elkaar. Bevrijd van slavernij van de wereld om slaaf van Christus te zijn. Resulterend in een wandel die overeenstemt met hun hoge roeping en hemelse positie. De geschiedenis leert dat telkens als de Waarheid van het Woord werd ontdekt, daarover theologische en tot institutionele manipulatie leidende sluiers kwamen. In de toekomst zal (een gelovig overblijfsel van) Israël, bestaande uit alle twaalf stammen, alsnog het Woord op aarde verbreiden in een door dat volk gedomineerd wereldrijk.

“De zaligheid Gods is de heidenen gezonden en die zullen horen.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/