1. C246 01 Het gouden kalf Ab Klein Haneveld 01:19:15
  2. C246 02 Het gouden kalf Ab Klein Haneveld 01:16:23
  3. C246 03 Het gouden kalf Ab Klein Haneveld 01:16:38
  4. C246 04 Het gouden kalf Ab Klein Haneveld 00:52:54
  5. C246 05 Het gouden kalf Ab Klein Haneveld 00:57:47
  6. C246 06 Het gouden kalf Ab Klein Haneveld 01:16:21

Nog vóór het Woord van God, in de vorm van de Mozaïsche wet, werd afgeleverd op de stenen tafelen, werd dat vervangen door een ‘eigenwillige godsdienst’, voorgesteld door een gouden kalf. Onder de naam van Jehovah! Dit gouden kalf, dat ook later in de geschiedenis van Israel figureert, is primair een uitbeelding van het in Babel ontwikkelde Judaïsme. Secundair duidt het op alle religie die in de praktijk het geopenbaarde Woord van God vervangt. Ook in het christendom. Omgekeerd duidt dit gouden kalf ook op de uiteindelijke vervanging van het Oude Verbond – der wet – door het Nieuwe Verbond der Genade, waarbij Aäron een type is van de nieuwtestamentische Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.

“Gij hebt Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/