1. C270 01 Het anti christelijke rijk Ab Klein Haneveld 01:22:27
  2. C270 02 Het anti christelijke rijk Ab Klein Haneveld 01:15:34
  3. C270 03 Het anti christelijke rijk Ab Klein Haneveld 01:06:53

Evenals Gods koninkrijk is ook dat van de antichrist nog niet openbaar. Omdat ‘anti’ letterlijk ‘in plaats van’ betekent, regeert daar de tegenstander van de Heer als het ware in Zijn plaats, zoals hij dat verborgen nu al doet. De antichrist presenteert zich als geestelijke leider, maar heeft een aanvankelijk (valse) vrede veroorzakende, menslievend lijkende politieke evenknie. Van alle – in Daniël beschreven – rijken die er al waren, zal het Griekse worden hersteld. Alle in de Bijbel genoemde volken, die er na de opname van de Gemeente deel van uitmaken, behoorden ook tot dat van Alexander de Grote. Daarna pas regeert de Heer zichtbaar op aarde, met Zijn troon in Jeruzalem. Op wat over die toekomstige ontwikkelingen in het Oude Testament nog bedekt was weergegeven, is in het Nieuwe Testament (vooral in het boek Openbaring) licht gevallen. Daardoor weten gelovigen dat satan zich als de antigod met een bij hem horende religie zal openbaren en velen voor hem zullen knielen, mede wegens zijn zichtbare wonderen. De Schepper daarentegen heeft voor eeuwig gestalte aangenomen in de Heere Jezus Christus.

“Alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, welke de Heere zal verdoen, door de Geest van Zijn mond.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/