1. C275 01 Hoezo bedelingen? Ab Klein Haneveld 01:26:36
  2. C275 02 Hoezo bedelingen? Ab Klein Haneveld 01:08:36
  3. C275 03 Hoezo bedelingen? Ab Klein Haneveld 01:07:28

Dat God Zijn plan der eeuwen uitwerkt via verschillende, elkaar min of meer opvolgende, bedelingen wordt door de meeste theologen en hun christelijke achterbannen ontkend. Het probleem daarvan is dat specifiek bij elk van die onderscheiden perioden, c.q. huishoudingen, behorende kenmerken door elkaar moesten worden gehaald, in een poging het theologische systeem alsnog kloppend te krijgen. Zo geeft men toe dat gelovigen, sinds de opstanding van Christus, onder de genade leven, maar tegelijk wil men zich aan de wet houden (die daartoe werd onverdeeld in een moreel en een ceremonieel deel). Paulus noemde de huidige bedeling der genade ook die der verborgenheid. Hij gaf aan dat veel van Gods plan in het Oude Testament wel was vastgelegd, maar nog niet geopenbaard, zoals nu aan gelovigen. Zij leven, zoals eens Jozef in de gevangenis, buiten de legerplaats (de wereld), in afwachting van hun erfenis. Het ontkennen van de bedelingen mystificeert ook het werk dat Christus nu doet als Hogepriester en hangt samen met niet letterlijk nemen van wat in het Oude Testament is geprofeteerd. Alle lijnen daaruit komen samen in de wederkomst van Christus.

“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/