1. C286 01 Koning der koningen Ab Klein Haneveld 01:20:12
  2. C286 02 Koning der koningen Ab Klein Haneveld 01:12:05
  3. C286 03 Koning der koningen Ab Klein Haneveld 01:07:38

Omdat de mens de duivel daarin volgde, is hij van nature uit op macht. In het christendom creëert men daarom vaak een Godsbeeld, waarover de mens kan heersen. Maar volgens de Bijbel heeft God alle macht. Door Hem worden gelovigen van bovenaf in een hogere positie gesteld. Hen is het zoonschap beloofd, waarnaar zij niet – naar analogie van de gewoonte in de wereld – hoeven te streven. De aan Adam toegezegde heerschappij over de aarde, wordt door Christus gerealiseerd. In verdrukking zullen Joden Jehova aanroepen, waarna de Koning verschijnt. De Heere Jezus was Zoon des Mensen, erfgenaam van de eerste Adam en geroepen om te heersen over de aarde. Maar het christendom lijkt hem als zodanig niet te kennen, noemt hem Zoon van God en zegt dat Hij dat altijd al was. Joden kennen de Messias alleen als Zoon van David, op Wiens komst zij wachten.Christenen hebben de Godheid van Christus, Joden zijn mensheid. Maar beide aspecten horen bij Hem, Die nu al de Koning van zijn volk is, ook al zien de gelovigen Hem nog niet. Maar dat komt nog.

“De Heere heeft gesproken: Zit aan Mijn rechterhand.”

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/