1. Coll 009 01 Profeten en profetie Ab Klein Haneveld 01:03:39
  2. Coll 009 02 Profeten en profetie Ab Klein Haneveld 01:01:33
  3. Coll 009 03 Profeten en profetie Ab Klein Haneveld 01:02:32
  4. Coll 009 04 Profeten en profetie Ab Klein Haneveld 01:09:36

Waar de Bijbel over profeten spreekt, gaat het meestal over degenen, die als zodanig in het Oude Testament optraden. Zij vervulden een essentiële functie in de toenmalige theocratie Israël en stonden daar als boodschappers van God boven de koning. Alle profeten waren voorlopers en typen van de Heere Jezus Christus, Die openbaart wat verborgen was. In feite spraken zij allen over Hem en daarmee ook over de Gemeente. In déze tijd is Hij de Profeet, Koning en Hogepriester van alle gelovigen. Door Zijn Geest is voor hun de bedekking over het Woord weggenomen. Daarom kon het profeteren ook ophouden. Behoefte aan profeten ontstaat nu bij degenen die de Schrift niet of nauwelijks kennen.

“Zie Ik zend u een profeet als Mozes, Die álles zal bekendmaken.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/