DE MAITREYA WACHT OP ERKENNING

De laatste tijd staat de Maitreya weer in de belangstelling. Velen noemen hem ‘Meester’ of ‘Christus’. Hij heeft een profeet, Benjamin Creme. In het blad ‘Share’ worden zijn profetieën bekend gemaakt en wordt gesproken over zijn wonderbaarlijke verschijningen in verschillende menselijke gedaanten.

We zijn hier getuige van de combinatie van een (valse) profeet, een (valse) christus en een (valse) leer, gepaard gaande met wonderen. Precies zoals de Here jezus dat zei: “Want er zullen val­se christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden” (Matt.24:24; Marc.13:22).

In april van dit jaar werd ‘de wederver­schijning’ van de Maitreya als dé chris­tus opnieuw aangekondigd. “Spoedig zal Maitreya zijn aanwezigheid onom­stotelijk bewijzen en oproepen tot een eensgezinde inspanning om deze wereld te redden. Via de televisie zullen zijn woorden op grote schaal weerklin­ken. Onder zijn stimulans zullen de mensen krachtdadig de omstandighe­den scheppen, waarin de mensheid in vrede kan leven.”‘1 Momenteel heeft men de technische middelen klaarstaan om met behulp van laserstralen via satellieten daadwerkelijk een ‘verschij­ning’ aan de hemel te laten plaatsvin­den!

Een valse profeet

De profeet Benjamin Creme 2 krijgt al sinds 1958 van demonen boodschappen door over de komst van een nieuwe wereldleraar. Het zou gaan om een man, die door alle religies wordt ver­wacht. Christenen en Joden zien uit naar Christus, boeddhisten hopen op de Boeddha, moslims verwachten de Imam Mahdi en Hindoes de Krishna. Al deze personen worden verenigd in de Maitreya, die zegt op te treden als hoofd van de hiërarchie van alle Meesters. In 1975 maakte Creme de komst van de Maitreya aan de wereld bekend. Een invloedrijke hoge priesteres in de theosofie, Alice Bailey, erkende Mai­treya ook als dé christus, zoals de Mai­treya inmiddels algemeen genoemd wordt. Het spiritistisch medium Creme verkondigt dat de Maitreya een reïncarnatie is van Maria, de moeder van jezus.

Hij reist de gehele wereld af om lezin­gen te houden over de leer van de Mai­treya. Creme verschijnt in openbare ver­gaderingen omgeven door een schitte­rende lichtglans, waarvan foto’s zijn. 3

Een valse Christus

In juli 1977 verhuisde de Maitreya van de Himalaya naar een geheimgehou­den plaats in Londen. Daar bereidde hij zich voor op zijn taak om de wereld te redden. Hij behoort tot de Pakistaans-­Indiase gemeenschap, waarvoor hij vanaf 1978 als woordvoerder optreedt. Vanuit zijn sociale bewogenheid wil de meester vooral zijn wijsheid toevoegen aan politieke situaties. Daartoe ver­schijnt hij aan bekende wereldleiders, zowel ‘fysiek’ als in dromen. Hij profe­teert over komende ontwikkelingen.4 Hij claimt alle grote gebeurtenissen, zoals die in het Oost‑Blok, de Ameri­kaans‑Russische onderhandelingen, de vrijlating van Nelson Mandela, het aftreden van premier Thatcher (Enge­land), het bestand tussen Iran en Irak, aardbevingen in Armenië en in China, e.d. Men wacht nu op de vervulling van zijn, reeds in 1988 voorspelde, profetie over de internationale beurskrach in Japan.

De Maitreya verschijnt vanaf 1988 regelmatig ‘uit het niets’ voor grote groepen, waarbij hij telkens als de ‘christus’ wordt herkend. Zo is hij gesignaleerd in Amerika, Afrika, Rus­land, Servië, Italië, Spanje, Azië, Zwit­serland, Mexico, Duitsland, Noorwe­gen, Oostenrijk en Schotland. In Nairo­bi werd hij gefotografeerd, toen hij daar duizenden mensen toesprak op een genezingsbijeenkomst. Dit jaar ver­scheen hij op 26 februari in Nederland.

De verklaringsdag

Volgens eerdere profetieën had deze oosterling zich in 1982 reeds wereld­wijd als ‘Christus’ moeten openbaren. Echter de media schonken er onvol­doende aandacht aan, reden voor hem, om zijn macht nog niet aan de wereld te tonen. Opnieuw werd aangekondigd, dat dit in het weekend van 20 en 21 april 1990 zou plaatshebben. Dit ge­beurde niet, omdat de mensheid er nog niet rijp voor was. Wanneer meer mensen hem zouden erkennen, zou zijn ‘verklaringsdag’ spoedig aanbreken. Volgens zijn profetie van april jongstle­den, zou de wereld hem ditmaal wel willen ontvangen.

Wat gebeurt er dan? De gehele wereld zal hij mentaal ‘over­schaduwen’ en hij zal er geen twijfel meer over laten bestaan, dat hij de eni­ge echte wereldleraar is. Wanneer die dag aanbreekt, zal iedere volgeling hem langs telepathische weg, innerlijk horen in zijn eigen taal. In een speciaal gebed, genoemd ‘de grote aanroep’ bidden vele aanhangers al jaren voor zijn open­bare wederverschijning. In Nederland zijn 70 van dergelijke gebedsgroepen (de zogenaamde transmissiegroepen).

De valse leer

De Maitreya zegt geen religieus leider te zijn. Hij wil de mensen ‘eerlijk den­ken’ bijbrengen met een oprechte geest die niet aan materiële zaken is gebon­den. De belangrijkste boodschap van deze Pakistaanse man is dat het mense­lijke ras zonder ingrijpende maatrege­len ten onder zal gaan. De gehele wereld moet zich ervan bewust worden om alle levensbehoeften samen te de­len. De slogan is: deel samen en redt de wereld. ‘Voldoende en goed eten, ge­schikte huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs’, wordt gepredikt als recht voor allen. Wanneer deze situatie is bereikt, volgt in deze visie het tijd­perk van vrede op aarde.

De Here jezus zei: “Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna” (Luc.21:8; Matt.24:5; Mrk.13:6).

Noten :

1- Share Nederland, nr.3, april 1995

2 – Benjamin Creme, Russisch, Joods, geb. 1922, ge­ëmigreerd naar Schotland, beroep kunstschilder,
ingewijd in de geheime leer van de theosofie; ontvangt telepathisch profetieën van de Maitreya (Getrouw, dec.’93)

3 – Mr. dr. A. v. Oortmerssen in Getrouw, juni 1994

4 – New Age, droom of nachtmerrie, J.l. van Baaren, Moria, 1992

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/

Bovenstaand artikel is afkomstig uit het tijdschrift ‘AMEN’, (Juli 1995)

Geschreven door Ineke van Lieshout.