Hal lindsey: PLANEET AARDE 2000 AD

In een van zijn eerste boeken “De planeet die aarde heette” gaf de schrijver Hal Lindsey een beschrijving van de situatie zoals die op aarde zou heersen in de dagen, vlak voor de wederkomst van onze Heere Jezus Christus.Nu 30 jaar later geeft hij in zijn boek “Planeet aarde 2000 AD” commentaar op de afgelopen jaren en beschrijft op kernachtig wijze hoe de New Age bewegingen tegen het Bijbelvaste Christendom aankijkt. Volgens deze bewegingen zijn zij die vast houden aan het Woord Gods, de kankercellen die verdeeldheid en defecten in het heelal veroorzaken. Ondanks het feit dat wij in sommige gevallen nog wel eens bedenkingen hebben bij zijn moderne invulling van Bijbelse profetieën, is o.a hoofdstuk 17, over de opname van de Gemeente, de moeite waard om te lezen.

Hoofdstuk 17 ….. DE EVACUATIE

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden”.     1 Korinthe 15:51

“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.  Filippenzen 3:20, 21

Tot dusver is dit boek waarschijnlijk even belastend geweest om te lezen als om te schrijven. De behandelde onderwerpen waren nu niet bepaald opwekkend. Ik weet zeker dat het, zoals ze in uitgeverskringen zeggen, niet ‘lekker wegleest’. Dat kan natuurlijk ook niet, gezien het onderwerp. We hebben het gehad over de treurige situatie van het menselijk ras, de opkomst van de bedrieglijke geesten, de beweging in de richting van een, wereldregering, de komende grote verleiding, de achteruitgang van het milieu, de verspreiding van ziekten en plagen over de gehele wereld, hongersnood op enorme schaal, het eeuwige conflict in het Midden-Oosten en het internationale tumult dat de planeet onvermijdelijk naar Armageddon voert.

Niet bepaald gezellige lectuur. En het is maar al te gemakkelijk om helemaal overspoeld te worden door de levensbedreigende crises die ons omringen – om weg te zinken in het moeras van kommer en kwel. Het heeft dan ook geen enkele zin om er doekjes om te winden. De planeet gaat naar de bliksem. We naderen snel het einde. Maar ik wil dit alles voor u in een perspectief plaatsen – net zoals Jezus deed toen Hij de gebeurtenissen, waarvan we nu getuige zijn,voorzegde.

Het naderende einde

In Lucas 21:11 voorzegt Jezus bijvoorbeeld de situatie die aan zijn terugkeer vooraf zal gaan. Hij zegt dat er grote aardbevingen zullen zijn, hongersnoden en grote tekenen van de hemel.

‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen,’ vertelt Jezus ons in vers 25. ‘Want de machten der hemelen zullen wankelen.’ Ik geloof dat we deze tekenen beginnen te zien. Maar ik wil niet dat u bezwijmt van angst. En ik wil evenmin dat u gevoelloos wordt voor deze dramatische ontwikkelingen – ook al doen zij zich voor in samenhang met alle andere tekenen waarvoor we, zijn gewaarschuwd dat we ze in de laatste dagen kunnen verwachten.

Onze zalige hoop

En waarom niet? omdat er in dit alles goed nieuws schuilt – eigenlijk het geweldigste nieuws dat er ooit op aarde is bekendgemaakt. Het is wat Titus 2:13 onze ‘zalige hoop’ noemt.

Jezus vertelde de discipelen een gelijkenis, vertelt de bijbel ons in Lucas 21:29: ‘Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg U, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.’

De noodzaak om waakzaam te zijn

Ik geloof dat de christelijke kerk merendeels doof is geworden voor de klaroenstoot van het profetische woord. Wij vormen de generatie waarover deze tekst gaat. We moeten waakzaam zijn. We moeten beseffen wat er zich vlak voor onze ogen afspeelt. Maar verheug u desondanks. Ik weet dat het moeilijk is, wanneer u denkt aan al het lijden en de ellende die met dit goede nieuws gepaard gaan. We moeten bidden voor onze medemens. We moeten koortsachtig evangeliseren in de korte tijd die ons rest. Maar we moeten ook onze blik op Jezus gevestigd houden en leven in het licht van zijn aanstaande terugkeer!

Ik blijf in elk geval niet rondhangen om te zien hoe de regenwouden verdwijnen. Ik maak geen kernoorlog mee. Ik ga hier vandaan. En u ook, als u Jezus Christus kent.

Niet bang zijn

Dus wees niet bang voor wat er in dit boek staat. De enige die heden ten dage bang behoort te Zijn, is degene die zijn kop in het zand steekt – degene die zegt: ‘Ach, er gebeurt niets. De wereld draait gewoon door.’ Die mensen hebben niets anders om in te geloven dan deze wereld. Wat kunnen ze anders denken?

Iedereen ziet momenteel de gevaren. Maar alleen christenen hebben er een antwoord op. We zijn aan het aftellen, en dat eindigt met de komst van Christus. Maar Hij komt eerst in het geheim zijn eigen mensen halen. En daarover wil ik het in dit hoofdstuk hebben – over die raadselachtige gebeurtenis die bekend staat als de Opname.

Tijd voor de evacuatie

In het vorige hoofdstuk hebben we het over de vervolging gehad die de kerk in deze eindtijd moet ondergaan. Satan schuilt achter alle haat tegenover Gods mensen – of het nu joden zijn of christenen. En zoals u gezien hebt, doet satan momenteel zijn uiterste best om de ware kerk te vernietigen. Maar God wacht maar een bepaalde tijd vóórdat Hij ons evacueert. En u weet, wanneer je je ambassadeurs uit een vijandige situatie terugroept, komt dat neer op een oorlogsverklaring. Wanneer Gods ambassadeurs niet alleen verworpen. maar merendeels vervolgd worden, verklaart God de oorlog aan de planeet aarde.

Daarom zal Hij ons weghalen. Omdat we ambassadeurs voor Christus zijn – of althans behoren te zijn. En God wil ons hier vandaan halen, voordat het werkelijke schieten begint. Dat noemen we dus de Opname. In 1 Corinthiërs 15:50 wordt ons verteld dat christenen het Koninkrijk Gods niet in hun sterfelijke gedaante kunnen beërven. Maar er zullen bepaalde mensen zijn, zegt de bijbel, die dat gedurende een korte tijd toch zullen doen.

Hoe komt u daarvoor in aanmerking?

Wie zijn die mensen? U en ik – als we het geschenk van de genade hebben ontvangen dat Christus voor ons heeft afgekocht door te sterven als straf voor onze zonden. Alleen diegenen onder ons die nu op de planeet aarde leven – de christenen van deze generatie – kunnen mogelijk deel uitmaken van de Opname.

‘Zie, ik deel u een geheimenis mede,’ zegt Paulus in 1 Corinthiërs 15:51. ‘Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’

Zo is het. Voordat het werkelijke oordeel over de volken begint vóór de gruwelijke periode die we de Grote Verdrukking noemen zullen de gelovigen worden weggehaald om Jezus in de wolken te ontmoeten. Dat is nog niet de Tweede Komst. Jezus zal op aarde terugkeren om zeven jaar later de mensheid van zichzelf te redden. met ons allen – in verheerlijkte gedaanten – achter hem aan.

Sommigen zullen niet sterven

Er staat een levendige beschrijving van deze gebeurtenis in 1 Thessalonicenzen 4:13-18:

‘Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven ‘ en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.’

Hier gaf Paulus de Thessalonicenzen een gedetailleerd verslag van de Opname. Kennelijk maakten de Thessalonicenzen zich er zorgen over dat diegenen die tijdens de Opname in leven waren, hun geliefde doden niet zouden terugzien. Paulus verzekerde hen dat in werkelijkheid de doden in Christus de levenden van dat moment zouden voorgaan, en dat we allemaal in de wolken met elkaar verenigd zouden worden.

Toen ik er voor het eerst van hoorde

Ik kan me nog de eerste keer herinneren dat ik over de Opname hoorde. Ik luisterde naar een jonge enthousiaste predikant uit Texas, die Jack Blackwell heette. Ik was zo opgewonden door wat ik die dag had gehoord, dat ik er een week lang niet van kon slapen.

Het duurde echter niet lang of mijn opwinding over de Opname werd gedempt door een aantal mensen die het een ‘valse leer’ noemden. Er was zelfs een dominee die vastbesloten was om mij op het juiste spoor te zetten.

Juist deze discussie was er de oorzaak van dat ik voor mezelf aan een uitgebreide studie van de Schrift begon. Het veranderde mijn gehele levensloop. Ik besefte toen dat ik nooit gelukkig zou zijn als ik de bijbel niet kon bestuderen, en anderen erover leren.

Mijn eerste training

Al mijn andere ambities zonken in het niet. Er waren tijden tijdens mijn studie dat ik de aanwezigheid en leiding van de Heilige Geest zo sterk voelde, dat ik letterlijk in vervoering raakte. Ik zou het willen vergelijken met het gevoel dat je krijgt wanneer je in zee ligt en de golven over je heen spoelen – alleen was dit een geestelijk ervaren van Gods liefde die mij overspoelde. Het was tijdens deze periode van intense systematische studie dat ik er volledig van overtuigd raakte dat de Here Jezus Christus de ware christenen zou komen halen vóór de Grote Verdrukking. Die overtuiging baseerde zich steeds meer op mijn eigen nauwkeurige studie van de Schrift dan op wat mijn leraren me vertelden.

Nu weten u en ik allebei, dat vele oprechte gelovigen het oneens zijn over het tijdstip waarop deze gebeurtenis zal plaatsvinden. Sommigen zeggen bijvoorbeeld, dat de Opname zich tegelijkertijd met de Tweede Komst zal voordoen. Ik heb dit onderwerp uitgebreid in andere boeken en artikelen behandeld, en ik heb ook een video gemaakt, getiteld The Rapture Factor, dus ik wil hier niet teveel tijd aan dit geschilpunt besteden. Maar laat me u enkele bijbelteksten voorhouden.

In Lucas 12 vertelt Jezus de gelovigen om voorbereid te zijn op zijn terugkeer. Hij sluit vers 40 af met: 
‘Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.’

Ziet u het niet?

De Heer vertelt ons, dat Hij ons – de gelovigen – zal komen halen op een uur dat wij het niet verwachten. Laat me u het volgende vragen: als er gelovigen zouden rondlopen om de opkomst van de antichrist te zien, de invasie van Israël door Rusland en de andere tekenen van het einde die we tijdens de Grote Verdrukking kunnen verwachten, hoe zou het dan mogelijk zijn dat ze de komst van Jezus niet verwachten? De Tweede Komst geschiedt op het hoogtepunt van de meest-vernietigende wereldoorlog uit de geschiedenis. Iedere gelovige die dan zou leven, kan niet anders dan de terugkeer van Jezus verwachten zoals de profeten hebben voorzegd. Toch zegt Jezus ook tegen de gelovigen dat Hij onverwacht en zonder enige waarschuwing zal komen. We worden weggehaald voordat we het zelf beseffen. We worden rechtstreeks naar het huis van zijn Vader gevoerd, waar hij al een plaats voor ons heeft bereid (Johannes 14:1-4).

Bij de Tweede Komst verzamelt Jezus alle overlevenden in de vallei vlakbij de Tempelberg en daar scheidt Hij de gelovigen van de ongelovigen. De gelovigen blijven.op aarde als stervelingen en herbevolken de aarde in zijn duizendjarig Koninkrijk. De ongelovigen worden van de aarde verwijderd naar de eeuwige straf. (Mattheüs 25:31-46)

Als de Opname niet had plaatsgevonden, zouden er geen sterfelijke gelovigen op aarde over zijn. Er zou geen scheiding van gelovigen en ongelovigen nodig zijn, omdat de Opname daar al in had voorzien. En bovendien zouden er geen sterfelijke gelovigen op aarde zijn om het duizendjarig Koninkrijk van de Messias te bevolken.

Er is geen enkele manier om de twee beschrijvingen van de komst van Jezus met elkaar in overeenstemming te brengen, behalve wanneer de Tweede Komst uit twee verschillende fasen bestaat. De eerste vindt plaats in het geheim voor de Kerk, voordat de Grote Verdrukking begint. De tweede is zichtbaar en met een angstaanjagend vertoon van gerechtigheid, wanneer de Messias Jezus komt om de mensheid te redden van de totale vernietiging van zichzelf en al het leven op deze planeet.

Het kan vandaag al gebeuren

En de eerste fase – de Opname – kan letterlijk elk moment plaatsvinden. Vandaag al!

‘Maar Hal, hoe kan dat nou?’ vraagt u misschien. ‘De tempel is nog niet herbouwd. Alle stukjes van de profetieën zijn nog niet op hun plaats gevallen.’ Dat is niet juist. Het kan vandaag gebeuren. Al het andere dat moet plaatsvinden, kan gemakkelijk gebeuren in de korte pauze voordat de laatste zeven jaren werkelijk beginnen, of binnen die periode zelf.

Ik, geloof dat we op de drempel ervan staan. Niemand weet precies wanneer het zal gebeuren. Geloof niemand, die zegt dat hij het weet. Ik weet de dag of het uur niet. Maar Jezus heeft ons een manier gegeven waarop we het tijdstip in het algemeen kunnen herkennen. Lees Lucas 21:29-32 maar eens door. Bestudeer de gelijkenis van de vijgeboom in Mattheüs 24:32-34. Het eerste blad aan de boom duidt erop dat de zomer nabij is.

We weten niet precies welke dag, alleen dat hij eraan komt. We hebben die eerste blaadjes al gezien in de overvloed aan voorzegde tekenen rondom ons.

Het gaat om deze generatie

En Jezus vertelt ons dat de generatie die deze dingen ziet, de vervulling zal meemaken van de profetieën die tot de Tweede Komst leiden. Israël is herboren. We maken het begin van de vervolging al mee. Er doemen valse profeten op. Bedrieglijke geesten leiden velen op een dwaalweg. De wereld marcheert op naar een nieuwe politieke, sociale en economische orde. We zien de veranderende weerpatronen, de ziekten, de hongersnoden en de aardbevingen. Alle tekenen zijn er. Ik zeg u, dat het tijd is om waakzaam te zijn en het evangelie te verkondigen aan diegenen die u niet wilt achterlaten. Allen die waarachtig opnieuw geboren en in Gods eeuwige familie opgenomen Zijn, zullen weldra voor de Zoon des mensen staan. Gebruik de tijd die we nog hebben verstandig. Salomo adviseerde: ‘De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten’ (Spreuken 11:30).

Wees voorbereid

Sommige gelovigen zullen worden opgenomen terwijl ze op dat moment niet met God wandelen. Dat kan een verminderde beloning voor hun diensten tot gevolg hebben, maar geen uitsluiting van de Opname. Hier geldt dezelfde basis als voor onze verlossing. ‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. het is een gave van God.’

Er is in de Schrift geen basis te vinden voor een gedeeltelijke Opname. De Opname moet gebaseerd zijn op dezelfde principes als de verlossing. Paulus vertelde de Corinthiërs:

‘Wij zullen veranderd worden.’

Aangezien Paulus alle Corinthiërs ervan verzekerde dat zij veranderd zouden worden, lijkt het punt daarmee beslist.

Eén vraag die steeds weer wordt gesteld bij discussies over de Opname is hoe een dergelijke gebeurtenis zou worden beredeneerd en verklaard door diegenen die op aarde achterblijven. Als u me die vraag 25 jaar geleden had gesteld nadat ik De planeet die aarde heette had geschreven, had ik er waarschijnlijk geen idee van gehad. Maar de gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar hebben me daar enig inzicht in gegeven.

Hoe zullen ze het verklaren?

U kunt het geloven of niet, maar er zijn al mensen – aanhangers van sekten en goeroes van de New Age – die beramen hoe de christenen van de aarde zouden kunnen worden verwijderd. In zijn boek The Global Brain, zet New Age-theoreticus Peter Russell zijn overtuiging uiteen dat elk menselijk wezen een hersencel in de geest van God vertegenwoordigt. Sommige van die cellen, zegt hij, zijn kankercellen en veroorzaken verdeeldheid en defecten in het heelal. De kankercellen zijn de mensen die vasthouden aan de achterhaalde, oude theologie van het verleden. Kunt u raden wie dat zijn? Kijk maar in de spiegel, christen. Verscheidene New Age-leiders, ‘waaronder Russell en John Randolph Price, schrijver van Practical Spirituality, zeggen dat hun ‘geleidegeesten’ hen in de jaren 1980 hebben onthuld dat het deze kankereellen – u, ik en andere gelovigen in het Woord van God – niet zal zijn toegestaan om zich te bemoeien met de eerstvolgende spectaculaire stap voorwaarts in de evolutie van de mensheid.

Wat zal er met hen (ofwel met ons) gebeuren? Deze mensen zullen worden weggevoerd naar het niet-lichamelijke rijk, ofwel ‘verwijderd’ worden van de aarde. Klinkt het bekend?

Klinkt het niet als een geweldige verklaring voor de komende Opname? Verbaas u maar niet. Satan heeft de wereld er allang op voorbereid om een dergelijke belangrijke en bovennatuurlijke ontwikkeling te kunnen aanvaarden en beredeneren.

Ze kunnen haast niet wachten tot we weg zijn

Kijk hoe sterk vele van de New Age-leerstellingen overeenstemmen (bedrieglijk, natuurlijk) met de profetieën in de Schrift over de eindtijd.

  • Dr. Christopher Hyatt voorspelt bijvoorbeeld dat de ware verlichting voor de mensheid pas zal komen na een grote mondiale slachting. 
  • New Age-goeroe Alice Bailey beweert dat haar Tibetaanse leermeester, Djwhal Khul, haar een boodschap heeft doorgegeven dat een derde van de mensheid rond het jaar 2000 moet sterven. 
  • John Randolph Price verklaart dat zijn geleidegeest hem heeft verteld dat er in de laatste slachting tweeëneenhalf miljoen mensen gedood zullen worden. 
  • En zelfs de vredelievende Maharishi Mahesh Yogi zegt dat ‘de ongeschikten en de onwetenden’ de overgang naar de, New Age ‘niet zullen overleven’. 

In een New Age-publikatie behandelt Hyatt het ‘probleem van de christelijke fundamentalisten’. Hoe moet deze macht worden overwonnen? ‘Ik zie dat de Aarde nog heel wat bloed’ vraagt voordat zij zover is dat ze zich op nieuwe en andere gebieden kan begeven,’ zegt hij. Hyatt en andere New Age-aanhangers geloven dat hun eigen millennium wordt tegengehouden door de aanwezigheid van christelijke gelovigen. Die moeten vernietigd worden voordat hun denkbeeldige Utopia kan aanbreken.         ‘Ik voorzie dat de New Age niet tot stand zal komen op de manier zoals zoveel mensen geloven en willen geloven,’ voegt Hyatt eraan toe. ‘Ik denk dat er op grote schaal bloedvergieten, verdeeldheid, chaos en pijn nodig zal zijn voordat zich een massale verandering voordoet.         Goed, dat klinkt alsof de New Age-beweging zich erop voorbereidt

om de vervolging van christelijke gelovigen te rechtvaardigen. Maar hoe zullen de politieke en godsdienstige leiders van het moment in staat zijn om de verdwijning van iedere wedergeboren christen van de aardbodem te verklaren? Hoe zullen ze de Opname wegredeneren? Er zijn verschillende mogelijkheden. De New Age-beweging lijkt een eind op streek met het verschaffen van een verklaring.

Bepaalde elementen binnen de beweging beweren dat alle niet-aanhangers er niet-progressieve wezens van de aarde zullen worden weggevaagd voordat de New Age zijn intrede doet. Dat zou natuurlijk een vol maakte verklaring vormen voor de Opname, aangezien geen enkele christen ooit zou kunnen deelnemen aan hun nieuwe valse wereld godsdienst.

Weggevoerd naar het rijk der geesten

Volgens de opvatting van de New Age behelst het reinigen en genezen van Moeder Aarde de verwijdering van al diegenen die een negatief bewustzijn bezitten,’ verklaart de christelijke deskundige op het gebied van het occulte, Tal Brooke. ‘Eenheid van alle godsdiensten – zelfs het satanisme en hekserij – is positief, maar volhouden dat Jezus de enige weg naar verlossing vormt, is niet alleen ongewenst, het is gevaarlijk negatief. Christenen staan op een lager en minderwaardiger bewustzijnsplan..Zij vormen een inferieur geestelijk ras.

Christenen, beweren de New Agers, zenden negatieve gedachten uit en zijn daardoor verantwoordelijk voor de achteruitgang van het milieu op de planeet. Moeder Aarde kan alleen worden gered wanneer deze negatieve christenen worden verwijderd. Sommigen in de beweging gaan ervan uit dat het ‘christenprobleem’ zichzelf wel zal oplossen.

‘Miljoenen zullen overleven en miljoenen niet,’ verklaart de succes-schrijfster van de New Age, Ruth Montgomery. ‘Zij die niet overleven, gaan over tot de geestelijke staat.

De geestelijke staat? Zou dit niet alvast een verklaring zijn voor wat er met christenen bij de Opname gebeurt? Ook, Alice Bailey stelt dat de kracht van de opkomende New Age niet, alleen ‘destructief is, maar ook ‘uitstotend’. Met andere woorden, zij zal niet alleen doden veroorzaken, maar er op de een of andere manier voor zorgen dat haar tegenkracht (de christenen) op de een of andere manier wordt weggezuiverd of uitgestoten. Is ook dit niet een geschikte beredenering van een gebeurtenis, waarvan de bijbel voorzegt dat die de christenen zal redden van een oordeel dat de gehele planeet zal treffen? Natuurlijk zullen de christenen niet werkelijk van de aarde worden uitgestoten. Ze worden weggenomen door de macht van God.

Maar satan en zijn helpers zijn slim. Ze weten hoe ze de waarheid net genoeg moeten verdraaien om hun doeleinden te dienen en toch geloofwaardig te blijven. Hoe zullen ze verklaren dat elke christen op de planeet plotseling is verdwenen? Ze zijn hun plannen al aan het bekokstoven.

Het bovenstaande is overgenomen uit: Planneet Aarde 2000 AD.Geschreven door Hal Lindsey  ISBN 90-6318-069-1

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/