DE BIJBEL EEN MOEILIJK BOEK?

Helaas blijkt de Bijbel voor vele christenen een moeilijk en onbegrijpelijk boek te zijn. Men kent vaak oppervlakkig de verhalen, maar de ware betekenis ervan ontgaat hen. De Bijbel wordt in vele kerkelijke richtingen vaak alleen nog gebruikt om eigen ideeën (ethiek, dogma’s) te onderbouwen, of zo nodig te bewijzen. Daardoor wordt de Bijbel een boek vol tegenstrijdigheden. Dit is dan ook één van de redenen dat christenen de Bijbel maar in de boekenkast laten staan, of er hooguit nog uit voorlezen na de maaltijd.

Maar is de Bijbel echt zo moeilijk?

Gelukkig niet. Als u de onderstaande regels in acht neemt, zal de Bijbel voor u opengaan en zullen vele vragen worden beantwoord. Misschien zijn de antwoorden anders dan u verwachtte, maar het is beter God op Zijn Woord te geloven dan er zelf over te filosoferen. Bent u bereid om de Bijbel opnieuw te openen en de Waarheid te leren kennen? Houd u dan aan de volgende basisregels:

Hierdoor zal blijken dat de Bijbel het levende en ware Woord van God is. En dat God zijn plannen wil bekend maken aan zijn kinderen. Wie zijn deze kinderen? Dit zijn de wedergeboren gelovigen.

In de brieven van het Nieuwe Testament word de ‘verborgenheid’ geopenbaard. Sinds de opstanding van Christus verkondigt God Zijn wijsheid aan ons, gelovigen.

​”Maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was”.  1 Cor. 2:7  zie ook Efeze. 1:7, 3:3

Of, zoals de apostel Paulus zegt in de brief aan de Kolossensen: info

“Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.  Kol. 1:25-27.

Het is dus juist de bedoeling dat wij als wedergeboren gelovigen de waarheid zullen verstaan en begrijpen. God laat ons niet onwetend, maar maakt Zijn plan aan ons bekend. Een plan dat in het Oude Testament verborgen was. Dit plan, deze verborgenheden, worden nu vanuit het Licht van het Nieuwe Testament aan ons geopenbaard en verklaard.

Kent u deze verborgenheden, weet u wat de Heere Jezus Christus nu voor ons doet, of wie er over deze wereld regeert? Vragen waarop God ons door Zijn Woord een duidelijk en betrouwbaar antwoord geeft.

Uw eigen vooroordelen aan de kant zetten.

Indien u serieus bent geïnteresseerd in wat de Schrift ons heeft te zeggen, moet u bereid zijn om eventuele vooroordelen, kerkelijke dogma’s, leerregels en andere geschriften opzij te schuiven. De Bijbel is en wordt door velen gebruikt om hun eigen ideeën en plannen vorm te geven. Vele kerkgenootschappen hebben door de eeuwen heen hun eigen theologische opvattingen boven de Bijbel gesteld. Als je de Bijbel leest met een theologische bril op, en/of je eigen ideeën wilt onderbouwen, zul je de ware inhoud van Zijn Woord niet leren kennen.

Waarschuwing!!

Het hardnekkig lezen van de Bijbel met een ‘theologische bril’ op zal er toe leiden dat de waarheid totaal niet meer wordt verstaan. Indien iemand niet oprecht met de Bijbel omgaat, zal God zelf deze Bijbel voor hem sluiten. Aan zulke mensen maakt God Zijn wil niet bekend. Net zoals bij het volk Israël zal God zelf een bedekking leggen over de Schriften.

“Maar hunne zinne zijn verhard geworden. want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des ouden testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart; doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen”. 2 Cor. 3:14-16

God zelf legt dus een ‘bedekking’ over de Schrift indien iemand niet oprecht is.

De gehele Bijbel accepteren als het Woord van God.

De Bijbel is het enige Boek dat van zichzelf zegt dat het Gods Woord is.
Dit staat op vele Schriftplaatsen door de Bijbel heen.

Onder andere staan in Psalm 119 een tiental benamingen voor het Woord van God :

 • de wet des HEEREN (vs.1)

 • de getuigenissen des HEEREN (vs.2)

 • de bevelen des Heeren (vs. 4)

 • de inzettingen des HEEREN (vs.5)

 • de geboden des HEEREN (vs.6)

 • de paden des HEEREN (vs.5)

 • het woord des HEEREN (vs.16)

 • de wonderen van Gods wet (vs.18)

 • de verordeningen des HEEREN (vs.20)

 • de wonderen van God (vs.27)

Het is dus een verzameling geschriften die God zelf door de handen van diverse gelovigen heeft geschreven.

Over de profetieën wordt o.a. gezegd:

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daar acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.” 2 Petr. 1:19-21

Ook de Hebreeënbrief geeft direct aan hoe God Zijn wijsheid bekend maakt:

“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon”.  Hebr. 1: 1

Hier geeft God zelf aan dat Hij tot de aartsvaders en de profeten Zijn Woord gegeven heeft, en in “deze laatste dagen” nog steeds spreekt via de Zoon.

Als wij als gelovigen dus iets zouden moeten, dan is het dus dit :
De Bijbel serieus nemen als het gezaghebbende Woord van God en naar Hem luisteren.

De Schrift zelf zegt :

“En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust”. 2 Tim. 3:15-17

Geloven in de Heere Jezus Christus.

Indien iemand tot geloof komt en gelooft dat de Heere Jezus Christus uit de dood is opgestaan, dan is hij van dat moment af ‘wedergeboren’ en een ‘kind van God’. Het is dan de bedoeling dat dit kind opgroeit tot een volwaardige zoon. Zoals een pasgeboren baby begint met melk, zal ook de wedergeborene moeten beginnen met de ‘onvervalste melk’ (1 Pet. 2:2) en na verloop van tijd moeten wennen aan de ‘vaste spijs’.

Het is dus belangrijk dat men leert eten van het Brood des Levens hetwelk is Christus (Joh. 6:48), en Hem leert kennen (Fil. 3:8-10).

Door bestudering van Zijn Woord kunnen wij Christus leren kennen. De schrift geeft aan dat Christus, in de onzienlijke gedaante van de Heilige Geest, ons de waarheid leert verstaan.

“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”. Joh.16:13

“Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn.  Dewelke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen”. 1 Cor. 2:12-13 (Meer tekstverwijzingen  : 1 Cor. 2:6-10, 1 Joh. 5:20)

Het begrijpen van Gods Woord is zelfs niet afhankelijk van onze eigen  capaciteiten. Als wij gebrek hebben aan wijsheid dan hoeven we hierom maar te vragen en Hij zal ons wijsheid geven.

“En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden” Jak. 1:5

De Bijbel zichzelf laten verklaren.

Onderzoek de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van Mij getuigen”. Joh. 5:39

God nodigt ons uit om Zijn Woord te bestuderen. Ja, door de Bijbel alleen maar te lezen word je er vaak niet veel wijzer van. Je moet de Bijbel juist onderzoeken en de verschillende Schriftplaatsen met elkaar vergelijken. In de Bijbel zelf wordt deze werkwijze bevestigd. In Handelingen staat o.a.:

Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”. Hand 17:11. (Meer tekstverwijzingen : 1 Petr. 1:8-10, Jozua 1:8)

De enige verantwoorde wijze om de Bijbel te bestuderen is door de Bijbel zichzelf te laten verklaren. Dus niet een begrip of term uit de Bijbel opzoeken in het woordenboek, maar uitzoeken waar dit begrip in de Schrift verder voorkomt en wat de Schrift er zelf over zegt. Deze wijze van studie wordt ook wel ‘concordante Bijbelstudie’ genoemd.

Hier even een voorbeeld hoe dit in zijn werk gaat. U kent vast wel het begrip ‘dag des Heeren’, voor het gros van de christenen is dit de zondag. Maar wat zegt de Bijbel over het begrip ‘dag des Heeren’?

Om dit te weten te komen kunt u in een concordantie (of op een een Bijbelstudie-programma op de PC, tablet of de mobiel) het begrip ‘dag des HEEREN’ opzoeken. Het blijkt dat dit begrip achttien keer voorkomt in de gehele Bijbel. Dit zijn de volgende schriftplaatsen:

 1. Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde. Jesaja 2:12
 2. Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij, hij komt als een verwoesting van den Almachtige. Jesaja 13:6
 3. Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.  Jesaja 13:9
 4. Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn. Ezech. 30:3
 5. Ach, die dag! want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige. Joel 1:15
 6. Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. Joel 2:1
 7. En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen, want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord, want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen. Joel 2:11
 8. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. Joel 2:31
 9. Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens. Joel 3:14
 10. Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Amos 5:18-20
 11. Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Obadja 15
 12. Zwijgt voor het aangezicht des HEEREN, want de dag des HEEREN is nabij, want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. Zefan. 1:7
 13. De grote dag des HEEREN is nabij, en zeer haastende, de stem van de dag des HEEREN, de held zal daar bitterlijk schreeuwen. Zefan. 1:14
 14. Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. Mal. 4:5
 15. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des HEEREN komt.  Hand. 2:20
 16. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des HEEREN alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. 1 Thes. 5:2
 17. Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 2 Petr. 3:10
 18. En ik was in den geest op den dag des HEEREN, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin. Openb.1:10

Op deze wijze krijg je een Bijbels beeld van de term ‘dag des HEEREN’ of ook wel ‘des HEEREN dag’ genoemd. De dag des HEEREN blijkt dus een periode te zijn waarin God regeert. Deze ‘dag’ zal aanvangen met een oordeel over de hoogmoedige ongelovigen (zie ook: Bijbels Panorama ‘brochures’). Het blijkt dus weinig met de zondag van doen te hebben. Zo ziet u maar hoe snel een begrip uit de Bijbel een eigen betekenis krijgt. Het probleem schuilt hierin dat de oppervlakkige lezer de ware betekenis van het begrip niet meer leert kennen.

Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel op deze wijze te bestuderen en de Bijbel zelf te laten spreken.

Geeft u gehoor aan deze bovenstaande ‘regels’, dan komt hier het Bijbelse antwoord op bijvoorbeeld deze, voor een christen belangrijke vragen:

door Bijbels Panorama.

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/