De verborgen strijd in de profetie

Na ‘11 september’ 2001 lijkt de wereld er anders uit te zien: onstabiel, minder veilig. Omdat de aanslagen uit het Midden-Oosten komen, staat men wantrouwend tegenover elke Arabisch ogende vreemdeling.
Er ontstaat een spanningsveld tussen de islamitische en westerse wereld. De gevolgen hiervan zijn wereldwijd merkbaar.

De slepende kwestie van Israël en de Palestijnen lijkt zich te ontwikkelen tot een wereldwijd probleem. Velen vragen zich af of de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, en vooral die van 11 september 2001, iets van doen hebben met de Bijbelse profetieën.

De gebeurtenissen in het licht van de profetie.

We kunnen vaststellen dat deze aanslag op de Verenigde Staten, als gebeurtenis, niet zomaar aan een bepaalde profetie uit de Bijbel te koppelen is. Dit houdt echter niet in dat de situatie die zich nu voordoet, in zowel de westerse als de Arabische wereld, niet gezien kan worden in het licht van Bijbelse profetieën.

Om te kunnen bepalen of de gang van zaken in de wereld iets van doen heeft met de Bijbelse profetieën, moeten we eerst vanuit deze Bijbelse profetieën bepalen waar wij ons nu bevinden op de tijdsbalk van het Heilsplan van God. Oftewel welke profetieën zijn reeds vervuld in het verleden en welke profetieën zullen in de toekomst worden vervuld. Het Oude Testament staat vol met profetieën over de komst van de Messias en Zijn wereldrijk.

Deze profetieën worden in grote mate genegeerd en niet geloofd in de wereld. Echter ook onder gelovigen is er veel onenigheid over de uitleg van de profetieën. Maar indien wij ons houden aan hetgeen er geschreven staat, en nauwkeurig Schrift met Schrift vergelijken, dan zal de Heilige Geest ons leiden in geheel de waarheid, en wij zullen deze waarheid ook verstaan.

Profetie: menselijke voorspellingen of Goddelijke inspiratie?

Wat wordt er in de Bijbel verstaan onder het begrip profetie ? Een profetie is een voorspelling van iets wat in de toekomst zal gaan plaatsvinden. De betrouwbaarheid van Bijbelse profetieën is af te meten aan het feit of ze ook werkelijk in vervulling gaan. Nu, de Bijbel geeft vele voorbeelden van profetieën die in het verleden zijn gezegd, maar ook reeds in vervulling gegaan.

Van de Heere Jezus werd bijvoorbeeld voorspeld dat Hij zou worden geboren uit de maagd Maria en dat dit zou zijn in de stad Bethlehem Dit wordt geprofeteerd in Jesaja.7:14 en Micha 5:1. Zijn kruisiging en dood word beschreven in o.a. Zacharia 12:10, 13:6, Psalm 22 en Jesaja 53:1-10.

Ook van het volk Israël zijn profetieën (van bijvoorbeeld de verstrooiing onder de volkeren) al in het verleden in vervulling gegaan, echter het grootste deel van het profetisch Woord zal pas in de toekomst vervuld. Daarom vormt de profetie ook een belangrijk deel van onze toekomstverwachting.

Van de profetieën kunnen we constateren dat geen enkel mens dit ooit bedacht zou kunnen hebben. Reeds vervulde voorspellingen zijn vervuld door natuurelementen of mensen die van het bestaan van de betreffende profetieën niets afwisten of deze toch niet geloofden. Samenvattend kunnen we dus vaststellen dat de Schriften en dus profetieën geïnspireerd zijn door God zelf, ten tijde dat deze werden opgeschreven door de schrijvers van het Oude Testament. Zoals ook Petrus beaamt in zijn tweede brief:

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daar acht op hebt, als op een licht, schijnende in een donkere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht uit de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken” 2 Petrus 1:19-21

Door de profetieën te onderzoeken kunnen we een beeld vormen van de dingen die nog zullen worden vervuld in de toekomst.

Profetieën - Waar bevinden we ons op de tijdslijn van de profetie.
Over de situatie waarin wij leven na de dood en opstanding van Christus. Een periode tussen de 69e en de 70e week van Daniël, waarin de Gemeente wordt geroepen en waarin de klok voor het volk Israël stil staat. Met in de nabije toekomst de aanvang van de 70e week, waarvan o.a. geschreven wordt in Daniël 9.

Door: Bijbels Panorama

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl/