De Leer der Restitutie – Bijlage 1

Het woord “thoohoe” komt 20 maal voor in het Oude Testament.

“De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.” Genesis 1 : 2

“Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel.” Deuteronomium 32 : 10

“En wijkt niet af; want gij zoudt de ijdelheden na volgen, die niet bevorderlijk zijn, noch verlossen, want zij zijn ijdelheden.” 1 Samuël 12 : 21

“De gangen haars wegs wenden zich ter zijde af; zij lopen op in het woeste, en vergaan.” Job 6 : 18

“Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg, en doet hen dwalen in het woeste, waar geen weg is.” Job 12 : 24

“Hij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet.” Job 26 : 7

“Hij stort verachting uit over de prinsen, en doet hen dwalen in het woeste, waar geen weg is.” Psalm 107 : 40

“De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er niemand inkomen kan.” Jesaja 24 : 10

“Die een mens schuldig maken om een woord, en leggen dien strikken, die hen bestraft in de poort; en die den rechtvaardige verdrijven in het woeste.” Jesaja 29 : 21

” Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood der ledigheid. ” Jesaja 34 : 11

” Alle volken zijn als niets voor Hem; en zij worden bij Hem geacht minder dan niet, en ijdelheid. ” Jesaja 40 : 17

” Die de vorsten te niet maakt; de richters der aarde maakt Hij tot ijdelheid. ” Jesaja 40 : 23

” Ziet, zij zijn altemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding, hun gegoten beelden zijn wind, en een ijdel ding. ” Jesaja 41 : 29

” De formeerders van gesneden beelden zijn al te zamen ijdelheid, en hun gewenste dingen doen geen nut; ja, zij zelven zijn hun getuigen; zij zien niet, en zij weten niet, daarom zullen zij beschaamd worden. ” Jesaja 44 : 9

” Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer. ” Jesaja 45 : 18

” Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde; Ik heb tot het zaad van Jakob niet gezegd: Zoekt Mij te vergeefs; Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt, Die rechtmatige dingen verkondigt. ” Jesaja 45 : 19

” Doch Ik zeide: Ik heb te vergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE, en Mijn werkloon is bij Mijn God. ” Jesaja 49 : 4

” Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger, en zij baren ongerechtigheid. “ Jesaja 59 : 4

” Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet.” Jeremía 4 : 23


Het woord “boohoe” = ledigheid komt driemaal voor in Oude Testament.

” De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.” Genesis 1 : 2

” Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit, en de raaf zal daarin wonen; want Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood der ledigheid.” Jesaja 34 : 11

” Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet. ” Jeremía 4 : 23

 

https://www.bijbelspanorama.nl/

https://www.bijbelstudie.nl