DE ANTICHRIST IS ONDER ONS!
MAITREYA = DE ANTICHRIST


Wat zegt de Bijbel over de antichrist?

De antichrist is onder ons, d.w.z. temidden van ons. Het is merkwaardig hoeveel schrikreacties deze uitspraak teweegbrengt bij gelovigen. Dat de antichrist zich reeds kenbaar maakt is echter niets bijzonders en niets om bang voor te zijn. Volgens de Schrift hebben wij als gelovigen sinds de dood en opstanding van Christus niet te strijden tegen vlees en bloed (de mens), maar tegen ‘geestelijke boosheden in de lucht’ (de duivel en zijn engelen).

“Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”. Efeze. 6:11-12. info

Voor sommigen is de duivel of satan misschien een abstract begrip of iemand met een hooivork, een lange staart, en een paar horens op zijn hoofd. Wederom een bewijs dat ook deze figuur in het verborgene werkt (wat ook door de Bijbel wordt gezegd ). Bij deze mensen is de duivel in het voordeel, want zijn machtigste troef is het geloof dat hij niet bestaat. Het tegendeel is echter waar, hij bestaat wel en is niet alleen! Hij regeert samen met een machtig leger van gevallen engelen over de tegenwoordige wereld.

De strijd tussen God en de satan.

In ‘de wereld die toen was’ (van voor Adam) was de satan de lichtdrager ‘Lucifer’ en was door God geschapen. Lucifer was vol van wijsheid, volkomen schoon en onberispelijk in zijn wandel (Ez. 28:12-15). Hij schijnt een aartsengel te zijn geweest, daarmee het hoofd van de engelenmacht. Hij kwam echter in opstand tegen God, er werd ongerechtigheid in hem gevonden. God bracht toen een oordeel over de toenmalige wereld. God verwoestte de Schepping die toen bestond, om daarmee de macht van Satan te beperken.

God herschiep Zijn Schepping in de zeven dagen in Genesis 1. Dit begon met de Geest Gods die over de wateren zweefde (Gen.1:1) en op de zesde dag werd Adam geschapen. Bij dit herscheppings werk, ook wel ‘restitutie’ genoemd, verloor God een groot deel van Zijn Heerlijkheid. De aarde die opkwam uit de wateren, lag namelijk nog steeds onder de macht van satan. Het was dan ook te verwachten dat Adam zou zondigen; hij was immers uit de aarde genomen: hij was gemaakt uit het materiaal van een in zonde gevallen wereld.

Maar God had een plan met deze wereld. Hij beloofde Adam dat het ‘Zaad der vrouw’ de slang (satan) de kop zou vermorzelen. Deze belofte wordt in het Oude Testament steeds weer herhaald. Het ‘Licht der Wereld’ zou de ‘vorst der duisternis’ vernietigen. In de ‘volheid des tijds’ werd Gods belofte vervuld: de Heere Jezus verscheen op het strijdtoneel. Hij werd geboren uit de vrouw, als een baby, als een leeg vat. Hij vulde Zich met het Woord Gods en geloofde wat de Schriften over de komende Messias leerden. De Heere Jezus was de erfgenaam der wereld, ofwel de ‘Zoon des Mensen’. Hij geloofde de Schriften dat Hij door God zou worden gebruikt om de zonden der wereld te dragen. In Zijn aardse omwandeling gaf Hij veelvuldig toe dat Hij de Zoon des Mensen was. Wanneer echter tegen Hem werd gezegd: “Gij zijt de Messias”, dan verbood hij de discipelen hierover te spreken. Hij zou namelijk de Messias worden bij Zijn opstanding, hetgeen nog verborgen was.

De Heere Jezus werd in de woestijn verzocht; Satan bood Hem al de koninkrijken der wereld indien de Heere Jezus hem zou dienen. De reactie van de Heere Jezus was niet: “Die wereldrijken behoren u niet toe”, maar Hij beriep Zich op de Schriften (Luk. 4:8).

Satan had deze strijd verloren, maar aangezien hij het ‘gewelds des doods’ had, zou hij Hem de dood in jagen. In het verborgene gebruikte en bewerkte hij het Joodse volk om dit voor elkaar te krijgen. De Heere Jezus wist dat Hij zou sterven, Hij was daar bang voor, Hij was mens net als u en ik. Hij geloofde echter dat God bij machte was om Hem uit de dood te verlossen en vertrouwde daar op.

“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden” Hebr. 5:7-8

De misrekening van de duivel

Bij de kruisdood van de Heere Jezus dacht de duivel dat hij had gewonnen. Maar helaas, hij kende de Schriften niet en geloofde niet dat de Heere Jezus uit de dood zou opstaan. Dat er een opstanding was van ‘tussen de overige doden uit’ was verborgen in de wijsheid Gods.

“Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft: want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben” 1 Kor. 2:7-8.

Indien de duivel had geweten van een opstanding uit de dood, dan had hij van alles geprobeerd om de Heere Jezus in leven te houden. Maar nu gebruikte de duivel het Joodse volk en de Joodse ‘overheid’ om de Heere Jezus te doden. Dit leek hem in eerste instantie te lukken. Maar God had in de Schriften een aantal beloften gedaan, en omdat de Heere Jezus trouw was aan Gods Woord en geloofde, heeft God Hem na drie dagen opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd. Door Zijn opstanding heeft Hij de duivel overwonnen.

“Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel” Hebr. 2:14

“Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie” 2 Tim. 1:10

De Heere Jezus was de mensen gelijk geworden om de zonde der wereld te dragen en de duivel te overwinnen. Door Zijn dood, ja meer nog, door Zijn opstanding heeft Hij ons getrokken uit deze boze eeuw. Indien wij in Christus zijn, delen wij in de overwinning op de duivel.

“Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd” Kol. 2:14-15

De (verloren) strijd van de duivel

Ondanks dat de duivel zijn strijd al heeft verloren, is hij nog niet van het toneel verdwenen. De duivel (met zijn complete hiërarchie) bekleedt nog steeds zijn positie in de hemel en heeft van daaruit macht over de oude schepping. Hij heeft o.a. de macht over de ongelovige mensheid.

“In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is” 2 Kor. 4:4.

“Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze”. 1 Joh. 5:19

De duivel is dus de ‘god dezer eeuw’ en heeft in die positie zelfs macht over gelovigen die niet wandelen in het Licht. Als gelovigen worden wij hiertegen vele malen gewaarschuwd. De duivel kan wedergeboren gelovigen niet het eeuwige leven afnemen, maar hij kan er wel voor zorgen dat gelovigen zich niet richten op de zaken die God belangrijk vindt. De duivel verdraait altijd het Woord van God en zaait hiermee onrust en verwarring.

“De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk den HEERE God gemaakt had, en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft : Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?” Gen. 3:1

“Dit is nu de gelijkenis : Het zaad is het Woord Gods. En die bij den weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun harten weg opdat zij niet zouden geloven, en zalig worden” Luk. 8:11-12

“Zijt nuchteren, en waakt ; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden” 1 Petr. 5:8

Deze ‘geestelijke strijd’ tegen de duivel wordt gevoerd in het verborgene. Indien wij in Christus zijn en in Zijn Licht (Woord) wandelen heeft de duisternis geen macht over ons. Net zoals het werk van Christus verborgen is voor de wereld, is ook het werk van de duivel verborgen voor de wereld. Hier komt echter verandering in! Aangezien de duivel de strijd heeft verloren, zal hij zijn (verborgen) positie in de hemel moeten opgeven. Wanneer hij uit de hemel wordt geworpen (met zijn gehele hiërarchie), komt hij vanzelfsprekend terecht op de aarde. In Openbaringen wordt de val van satan beschreven in een visioen:

“En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. Op. 12:9

Als de duivel uit zijn positie in de hemel is gezet, kan hij via die weg géén macht meer uitoefenen over de wereld. Hij zal zich dan moeten openbaren (‘materialiseren’). Hij zal de gestalte van een mens aannemen. Net zoals de Heere Jezus Christus (die God is) sinds Zijn opstanding verschijnt in een menselijke gedaante, zal ook de ‘antichrist’ (die de duivel is) verschijnen in een menselijke gedaante. Zijn openbaarwording zal gepaard gaan met tekenen en wonderen.

Het tijdstip van zijn openbaarwording wordt tegen gehouden door de Gemeente. Zolang de Gemeente (het Lichaam van Christus) zich nog op aarde bevindt, kan de antichrist zich nog niet openbaren. Wanneer echter de ‘opname der Gemeente’ plaatsvindt, moeten de duivel en zijn engelen hun positie afstaan aan Christus met Zijn Gemeente.

2 Thess. 2:1-12: De openbaring van den antichrist.

1″En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem.
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

In de brief aan de Thessalonicensen wordt de openbaarwording van de antichrist toegelicht. In vers 1 en 2 worden gelovigen toegesproken om niet verontrust te zijn door allerlei valse brieven of leringen over het aanbreken van de ‘dag van Christus’ (een aanduiding van de wederkomst des Heeren). In vers 3 en 4 wordt hun gezegd dat voordat deze ‘dag’ zal aanbreken, éérst de ‘mens der zonde, de zoon des verderfs’ zich zal openbaren. Uit vers 6 en 7 leren we dat deze ‘mens der zonde’ alrede in het verborgene werkzaam is maar dat zijn openbaring nog wordt tegengehouden (door de Gemeente). Vers 8 geeft aan welk oordeel deze ‘mens der zonde’ staat te wachten. In vers 11 en 12 wordt zelfs gezegd dat God Zelf een leer der dwaling zou zenden aan diegene die ‘een welbehagen in de ongerechtigheid hebben gehad’.

Zodra de duivel merkt dat hij op de aarde is geworpen, zal hij rondgaan als een briesende leeuw en de volkeren verleiden.

“Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont ! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft. Op. 12:12

De duivel zal dus verschijnen op de aarde in een menselijke gedaante en zich keren tegen de Christus, oftewel zich stellen in de plaats van Christus. Hiermee is hij dus de antichrist in hoogste vorm.

Zie voor dit onder werp ook de Bijbelse Panorama’s:
“Het plan der eeuwen” 
satan 1000 jaar gebonden
en de brochure van het NBC:

“De antichrist is onder ons”

Wie of wat is de antichrist?

De aanleiding van deze studies over de antichrist waren berichten over de op komst zijnde ‘openbare wederverschijning’ van de Maitreya. Deze goeroe wordt door zijn – vooral New Age – aanhangers ‘meester’ of ‘christus’ genoemd. Zijn ideeën en profetieën worden wereldwijd verspreid door zijn profeet Benjamin Creme. Deze Maitreya doet wonderen en tekenen, hij verschijnt en verdwijnt in het niets. Deze feiten maakten ons nieuwsgierig en wij wilden dit verder onderzoeken. Voldoet deze mysterieuze figuur aan de in de Bijbel gestelde criteria van de antichrist? Hiervoor moeten we eerst onderzoeken wat de Bijbel over de antichrist heeft te zeggen.

De naam ‘antichrist’ komt alleen in de brieven van Johannes voor.
Dit betreft de volgende vier schriftplaatsen:

“Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is” 1 Joh. 2:18

“Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en de Zoon loochent” 1 Joh. 2:22

“En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld”. 1 Joh. 4:3

“Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist“. 2 Joh.7

Ondanks dat er maar een paar schriftplaatsen zijn over de antichrist, zijn er toch veel meer schriftplaatsen die hierover spreken waar de antichrist een andere benaming heeft. In twintig stellingen wordt vanuit de Bijbel onderzocht wat voor een figuur deze antichrist zal zijn, wat hij zal doen of welke benamingen hij nog meer heeft. Ook wordt bekeken of deze Maitreya aan de gestelde criteria voldoet.

 • Stelling 1:
  De antichrist stelt zich in de plaats van Christus. De mens der zonde, de zoon des verderfs stelt zich boven (in de plaats van) Christus. 2 Thes. 2:3-4 , Op. 13:11 , Math. 24:24 , Mark. 13:22 , Joh. 5:43
  Maitreya stelt zich in de plaats van Christus.
  Maitreya , de wereldleraar, is de huidige bekleder van dit ambt. www.sharenl.org/syllabus.htm (zie de woorden Christus en Wereldleraar !)
 • Stelling 2:
  De antichrist eert het schepsel (de schepping boven de Schepper).1 Joh. 2:22 in verband met Rom. 1:25 , 1 Joh. 4:5-6
  Maitreya stelt de aarde (de schepping) als het middelpunt.“De aarde is een centrum in het lichaam van de God van ons zonnestelsel”  1* blz 90 , de kosmos (schepping) moet dienstbaar worden aan de kosmos, God is een staat van bewustzijn die de mens kan bereiken. Het schepsel wordt dus God ! Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 3:
  De antichrist ontkent dat Jezus de beloofde Christus is.
  ” Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist,” 1 Joh. 2:22 , 4:3
  Maitreya ontkracht de positie van Christus en dat Jezus niet de Christus is.Konden de mensen maar het idee uit hun hoofd zetten van een Christus als een of andere geest aan de rechterhand van God in de “hemel”  1* blz 22 , “Dit houdt in dat Jezus en de Christus niet één en dezelfde persoon zijn”  1* blz 31-33
 • Stelling 4:
  De antichrist wijst wet & dogma af, en stelt zich boven de Schrift. De mens der zonde, de zoon des verderfs stelt zich boven de wet Gods … 2 Thes. 2:3-4 , De slang in de hof stelde zich boven het Woord van God … Gen. 3:4,5
  Maitreya wijst het Woord Gods af. De Bijbel is een symbolisch boek geschreven door verschillende mensen. Het zal “in het licht van de nieuwe godsbeschikking”dan ook gedeeltelijk herschreven moeten worden. Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 5:
  De antichrist verleidt degenen, die de waarheid niet liefhebben. 2 Thes. 2:10,12
  De Maitreya zal tijdens zijn verklaringsdag de gehele wereld toespreken. Het is zijn plan om de gehele mensheid te “overschaduwen” Bron : www.sharenl.org/index.html
 • Stelling 6:
  De antichrist is al in de wereld werkzaam sinds de opstanding van Christus. 1 Joh. 2:18, 4:3 , 2 Joh.7 , 2 Thes. 2:3-8  voorts 1 Petr. 5:8 , Geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten uit het hemelse … Efez. 6:11-12
  De Maitreya is al 2000 jaar actief. De Maitreya is al ruim 2000 jaar actief in het verborgene. Bron : www.sharenl.org/index.html
 • Stelling 7:
  De antichrist wordt tegengehouden door de aanwezigheid van de gemeente. 1 Joh. 4:4 , 2 Thes.2:6-7 , voorts Op. 12:4 , Efez. 1:20
  De Maitreya ondanks vele pogingen nog steeds niet openbaar.  Al vele malen zijn er door zijn organisatie datums genoemd waarop hij openbaar zou worden (zie… verklaringsdag) !!   1* blz 37, 51, Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 8:
  De antichrist zal voortkomen uit een christelijke wereld. 1 Joh. 2:18-19 , voorts vergelijk Judas als type v.d. antichrist.
  De Maitreya bevindt zich in religieuze, christelijke kringen. Hij verschijnt aan o.a. orthodoxe christenen, katholieken, fundamentalisten. Bron : www.sharenl.org/maitreya_verschijn.htm 
 • Stelling 9:
  De antichrist zal op een vastgestelde tijd openbaar worden. 2 Thes.2:6-7 , voorts Op. 12:12
  Maitreya
 • Stelling 10:
  De antichrist zal openbaar worden t.g.v. de opname van de Gemeente.  2 Thes.2:6-7 , voorts Op. 12:4 , 7-13
  Maitreya
 • Stelling 11:
  De geopenbaarde antichrist zal de gedaante hebben van een mens. 2 Thes.2:3
  De Maitreya heeft zijn eigen lichaam gemaakt. De Maitreya leeft al duizenden jaren en heeft zichzelf gecreëerd. Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 12:
  De (een) antichrist is de (een) valse profeet. 1 Joh. 4:1 , Op. 13:11, voorts Math. 24:24, Op. 16:13, 19:20, 20:10
  Maitreya
 • Stelling 13:
  De antichrist is de leugenaar en de verleider. “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist,” 1 Joh. 2:22-27  , 2 Thes. 2:3 , 9-11
  Maitreya ontkent dat Jezus is de Christus. Konden de mensen maar het idee uit hun hoofd zetten van een Christus als een of andere geest aan de rechterhand van God in de “hemel”  1* blz 22 , “Dit houdt in dat Jezus en de Christus niet één en dezelfde persoon zijn”  1* blz 31-33
 • Stelling 14:
  De antichrist is een geest of een engel. 2 Thes. 2:9 , “geest der dwaling” … 1 Joh. 4:1-6 , 2:20 , 2:27 , “een engel uit de hemel” .. Gal. 1:8 , “de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” … 2 Kor. 11:14
  De Maitreya is een geest. Zijn thuisbasis is de Aziatische gemeenschap in Londen, maar hij gaat voortdurend de wereld rond, via gedachtekracht. Hij kan weerspiegelingen van zichzelf over de gehele wereld sturen, terwijl hij zelf in Londen is. Bron : www.sharenl.org/FAQ.htm#Jezus
 • Stelling 15:
  De antichrist doet tekenen en wonderen. “naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” 2 Thes. 2:9 , Op. 13:13-15 ,
  De Maitreya en zijn meesters doen vele wonderen en tekenen. Bron : www.sharenl.org/mirakels.html
 • Stelling 16:
  De antichrist gebruikt geestelijke krachten en/of engelen. Op. 13:11-18 , 19:20 , Geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten uit het hemelse … Efez. 6:11-12 , “de draak krijgde ook met zijn engelen” … Op. 12:7,
  De Maitreya en zijn meesters doen vele wonderen en tekenen.Zij doen o.a. genezingen, huilende Mariabeelden, water opladen, het verschijnen van kruisen, etc. Bron : www.sharenl.org/mirakels.html
 • Stelling 17:
  De antichrist is niet een politiek maar een religieus leider der volkeren. De antichrist maakt zijn eigen religie ….  2 Thes. 2:3-4 , Op. 13.
  Maitreya
 • Stelling 18:
  De antichrist brengt de mens tot onderwerping aan het 1e beest. Op. 13:12 , 14-17  Op grond hiervan is hij gelijk aan de draak uit Op. 13:2.
  Maitreya 
 • Stelling 19:
  De antichrist wordt weggedaan bij de aanvang der 1000 jaren. 2 Thes. 2:8 , Op. 19:20 , 20:10
  Maitreya
 • Stelling 20: De antichrist = De Duivel. 1 Joh. 4:3 , 2 Thes. 2:4,9,11 , Op. 13:12 / 13:2

1* : De wederverschijning van de christus en de meesters van wijsheid

Uit bovenstaande stelling blijkt de overeenkomst tussen deze Maitreya en de antichrist uit de Bijbel.
(De niet ingevulde stellingen zullen in de toekomst duidelijk worden)


Maitreya = antichrist

De Maitreya zal zich presenteren als dé wereldleraar!!

In het blad ‘Amen’ van Juli 1995, schreef Ineke van Lieshout in het artikel ‘De Maitreya wacht op erkenning’ al over de presentatie van deze figuur op zijn ‘verklaringsdag’. Zolang echter de Gemeente nog niet is opgenomen in de hemel zal de openbaarwording van deze figuur ook nog moeten wachten. Maar kort na de ‘opname van de Gemeente’ zal hij openbaar worden, en op zijn verklaringsdag zal hij de gehele wereld toespreken (overschaduwen). Hij zal de wereld verleiden en de vele wereldgodsdiensten samenbrengen onder één wereldreligie.

 • Hij geeft zich uit als:
 • de Imam-Mahdi van de Islam.
 • de Christus voor de Christenen.
 • de Messias voor de Joden.
 • de Krisjna voor de Hindoeisten.
 • de Maitreya voor de Boedhisten.
 • de wereldleraar van de New Age.

Hij zal waarschijnlijk de verdwijning van vele miljoenen mensen (de opname van de Gemeente) op de volgende wijze verklaren: “Deze mensen zijn weggevoerd naar het niet-lichamelijke rijk, zij waren ongeschikt voor het komende tijdperk van de New Age”. De afgelopen jaren hebben diverse New Age groeperingen uitspraken gedaan over ons, Bijbelvaste christenen. “Christenen,” beweren de New Agers, “zenden negatieve gedachten uit en zijn daardoor verantwoordelijk voor de achteruitgang van het milieu op de planeet.” De schrijver Hal Lindsey beschrijft in zijn boek ‘Planeet Aarde 2000 AD’ een aantal van deze New Age groeperingen en hun nogal bizarre uitspraken.

Ondanks het feit dat de Maitreya van zichzelf beweert geen politiek en religieus leider te zijn maar een wereldleraar, zal hij toch dé grote drijfveer zijn van de op komst zijnde wereldregering. Zowel op politiek als religieus niveau wordt hier al stevig aan gewerkt (zie citaat uit dagblad Trouw 31-08-2000). Hij zorgt ervoor dat de vele godsdienstige stromingen hem zullen aanvaarden als de hoogste macht op aarde. Hij zal zorgen voor de vrede in het Midden-Oosten. De vrede tussen Israël en de Palestijnen is zijn werk. Hij is het tweede beest uit Openbaringen 13:11, en hij zal de mensheid verleiden om het eerste beest, de koning van het komende wereldrijk, te aanbidden.

Het getal zijns naams.

“Hier is de wijsheid : die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” Op. 13:18 

Het getal van een mens zal zijn 666, hierover is in het verleden al veel geschreven. Vaak is geprobeerd om het getal toe te passen op o.a. keizer Nero, de Paus, of op bijvoorbeeld Hitler. Alleen leverden de getalswaarde van die namen géén 666 op. Wat is nu eigenlijk een getalswaarde? Een eigenschap van de Hebreeuwse taal is dat elke letter in het Hebreeuws ook een getal voorstelt. Elk woord in de Bijbel heeft dus een getalswaarde. Zo is de getalswaarde 358 afgeleid van het woord Messias. Het Hebreeuwse Massiach is opgebouwd uit de letters 8 -10 – 300 – 40. Dit fenomeen is bekend als de gematria van een woord.

Als we deze techniek toepassen op de naam “Maitreya’ zal deze naam dus ook een getalswaarde hebben. Hiervoor wordt de naam ‘Maitreya’ eerst vertaald naar het Hebreeuws. Tevens wordt het woord ‘Maitreya-h’ voorzien van een h (hee) aan het eind, iets wat veelvuldig voorkomt in de Hebreeuwse taal, omdat het woord anders niet goed kan worden uitgesproken. De vertaling van ‘Maitreyah’ wordt dan …..

U ziet dat dit vrij eenvoudig toepasbaar is op de ‘Maitreya’ en zijn getal, de getalswaarde van zijn naam in het Hebreeuws, dus ook voldoet aan het getal van het beest uit Openbaring 13.

Tot zover de aandacht voor iemand die wij eigenlijk links zouden moeten laten liggen, maar aangezien hij zich nu reeds uitgeeft als de Christus en hij vele onwetenden zal verleiden, is het goed zijn positie te kennen. Zorg dat u aan de kant van de Ware Christus staat, wetende dat wij nu reeds overwinnaars zijn in Hem!

“Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijde mij dan uwenthalve; en ik wil, dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden, amen”. Rom 16:19-20

Door Bijbels Panorama

Extra bijlagen :

De Brochure de antichrist is onder ons naar aanleiding van de studiedag over dit onderwerp.

Artikel uit het dagblad Trouw van 5-09-2000 over het bestaan van de duivel.
Artikel uit het blad Amen van Juli 1995 over de Maitreya.
Artikel uit het dagblad Trouw van 31-08-2000 over de VN en hun wereldvrede.
Artikel uit het boek "Planeet Aarde 2000 AD" van Hal Lindsey over o.a. de New Age bewegingen.